Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Zwolnienie dyscyplinarne – przyczyny, procedura i konsekwencje 

Zwolnienie dyscyplinarne – przyczyny, procedura i konsekwencje 

Zwolnienie dyscyplinarne jest jedną z form rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów regulaminu pracy lub zasad etyki zawodowej. Może mieć ono przykre konsekwencje w tym brak możliwości znalezienia nowej pracy, problemy finansowe czy też utrata zasiłków i ubezpieczeń.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Co może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego?
  • Jak wygląda procedura zwolnienia dyscyplinarnego?
  • Czy pracownikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu zwolnienia dyscyplinarnego ?

Zwolnienie dyscyplinarne – przyczyny

Zwolnienie dyscyplinarne jest regulowane przez Kodeks Pracy i może być zastosowane w przypadku naruszenia przez pracownika regulaminu pracy lub innych przepisów, takich jak kodeksu etyki zawodowej. Pracodawca musi wykazać, że naruszenie było poważne i stanowiło zagrożenie dla firmy lub innych pracowników.

Najczęstszymi przyczynami zwolnienia dyscyplinarnego są:

  • niewywiązywanie się z obowiązków pracowniczych,
  • kradzież lub wyrządzenie szkody mienia pracodawcy,
  • ujawnianie tajemnic handlowych,
  • stosowanie przemocy lub nękanie innych pracowników,
  • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
  • naruszanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy pamiętać, że zwolnienie dyscyplinarne jest najbardziej surową formą kary. Mniej surowe to: upomnienie, nagana lub zawieszenie.

Zwolnienie dyscyplinarne – procedura

Procedura zwolnienia dyscyplinarnego jest określona w art. 52 Kodeksu pracy:

§ 1.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy. Zaleca się, aby dokument został wręczony pracownikowi osobiście, ale możliwe jest także korespondencyjne powiadomienie. Pracownik niebędący członkiem związku zawodowego nie podlega procedurze konsultacji z zakładową organizacją związkową.

Zwolnienie dyscyplinarne – odszkodowanie

Pracownikowi, który został zwolniony dyscyplinarnie, przysługuje zazwyczaj jedynie wynagrodzenie za czas, w którym faktycznie pracował. Jednak w przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów prawa lub nieprawidłowego przeprowadzenia procedury zwolnienia dyscyplinarnego, pracownik może dochodzić roszczeń.

iPersonel – system kadrowo-płacowy, jakiego szukasz

iPersonel jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny

Kasyna Mobilne