Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022

Zatrudnienie cudzoziemca 2022

Praca dla cudzoziemca – aktualne przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach określają zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • jakie informacje zawiera decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • w jaki sposób odbywa się postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • jakie są terminy wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały,
 • na jakiej zasadzie można zatrudniać obywateli Ukrainy.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022 — warunki

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

Konieczne warunki wynikające z ustawy:

 • cudzoziemiec musi posiadać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
 • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego, stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • cudzoziemiec musi posiadać źródła stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • cudzoziemiec musi posiadać zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, wymóg udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy pamiętać, że następujące czynniki nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

 • Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania.
 • Zmiana nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę. 
 • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. 
 • Zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę.
 • Zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022 — decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika,
 • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę,
 • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku,
 • wymiar czasu pracy,
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

W przypadku gdy w decyzji wskazuje się kilka podmiotów powierzających wykonywanie pracy, warunki wykonywania pracy, określa się je odrębnie dla każdego podmiotu.

Przepisu tego stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami. Gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności zezwolenia zamieszcza się informację, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na warunkach określonych w przepisie będącym podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W przypadku gdy wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę najniższe wynagrodzenie wskazuje się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022 — postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stosuje się przepisy zgodnie, z którym wojewoda rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców mających wykonywać pracę u określonych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może zostać przyznane w celu połączenia się cudzoziemca z rodziną. Zmiany te mają na celu dostosowanie prawa polskiego do przepisów dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin.

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. jeżeli towarzyszy obywatelowi polskiemu jako członek rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022 — terminy

Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni.

Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku; chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa;
 2. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione;
 3. cudzoziemiec przedłożył dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie zostały dołączone wskazane dokumenty, a wojewoda wezwał cudzoziemca do ich przedłożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni upłynął bezskutecznie.

Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy kończy się w terminie 90 dni.

Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały wydaje się w terminie 6 miesięcy.

Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa;
 2. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione;
 3. cudzoziemiec przedłożył dokumenty, o których mowa w art. 203 ust. 2 pkt 2, lub upłynął bezskutecznie wyznaczony przez wojewodę termin, o którym mowa w art. 203 ust. 2a.

Art. 203. [Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały]

Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec uzasadnia go, składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, oraz przedstawia ważny dokument podróży i dołącza do niego:

 • aktualną fotografię;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały nie zostały dołączone dokumenty, o których mowa w ust. 2, wojewoda wzywa cudzoziemca do ich przedłożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni. Określając termin, wojewoda ocenia czas niezbędny do uzyskania przez cudzoziemca określonego dokumentu.

Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały kończy się w terminie 90 dni. Jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa, termin ten biegnie od dnia uzupełnienia braków.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy 2022

Należy pamiętać o szczególnych zasadach zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (ustawa z dnia 12 marca 2022 r.). Zasady te obejmują również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium polskie.

Przez obywatela Ukrainy rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

 1. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny;
 2. jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy ma obowiązek zawiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

iPersonel
Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.