Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022

Zatrudnienie cudzoziemca 2022

Praca dla cudzoziemca – aktualne przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach określają zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • jakie informacje zawiera decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • w jaki sposób odbywa się postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • jakie są terminy wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały,
 • na jakiej zasadzie można zatrudniać obywateli Ukrainy.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022 — warunki

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

Konieczne warunki wynikające z ustawy:

 • cudzoziemiec musi posiadać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
 • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego, stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • cudzoziemiec musi posiadać źródła stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 • cudzoziemiec musi posiadać zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, wymóg udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy pamiętać, że następujące czynniki nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

 • Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania.
 • Zmiana nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę. 
 • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. 
 • Zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę.
 • Zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022 — decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika,
 • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę,
 • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku,
 • wymiar czasu pracy,
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

W przypadku gdy w decyzji wskazuje się kilka podmiotów powierzających wykonywanie pracy, warunki wykonywania pracy, określa się je odrębnie dla każdego podmiotu.

Przepisu tego stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami. Gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności zezwolenia zamieszcza się informację, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na warunkach określonych w przepisie będącym podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W przypadku gdy wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dotyczy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę najniższe wynagrodzenie wskazuje się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022 — postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stosuje się przepisy zgodnie, z którym wojewoda rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców mających wykonywać pracę u określonych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może zostać przyznane w celu połączenia się cudzoziemca z rodziną. Zmiany te mają na celu dostosowanie prawa polskiego do przepisów dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin.

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. jeżeli towarzyszy obywatelowi polskiemu jako członek rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatrudnienie cudzoziemca 2022 — terminy

Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni.

Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku; chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa;
 2. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione;
 3. cudzoziemiec przedłożył dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie zostały dołączone wskazane dokumenty, a wojewoda wezwał cudzoziemca do ich przedłożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni upłynął bezskutecznie.

Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy kończy się w terminie 90 dni.

Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały wydaje się w terminie 6 miesięcy.

Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa;
 2. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione;
 3. cudzoziemiec przedłożył dokumenty, o których mowa w art. 203 ust. 2 pkt 2, lub upłynął bezskutecznie wyznaczony przez wojewodę termin, o którym mowa w art. 203 ust. 2a.

Art. 203. [Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały]

Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec uzasadnia go, składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, oraz przedstawia ważny dokument podróży i dołącza do niego:

 • aktualną fotografię;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały nie zostały dołączone dokumenty, o których mowa w ust. 2, wojewoda wzywa cudzoziemca do ich przedłożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni. Określając termin, wojewoda ocenia czas niezbędny do uzyskania przez cudzoziemca określonego dokumentu.

Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały kończy się w terminie 90 dni. Jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa, termin ten biegnie od dnia uzupełnienia braków.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy 2022

Należy pamiętać o szczególnych zasadach zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (ustawa z dnia 12 marca 2022 r.). Zasady te obejmują również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium polskie.

Przez obywatela Ukrainy rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

 1. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny;
 2. jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy ma obowiązek zawiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

iPersonel