Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Składka wypadkowa w 2022 roku

Składka wypadkowa w 2022 roku

Składka wypadkowa w 2022

Ubezpieczenie wypadkowe jest to ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wysokość składki ustalana jest albo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo wyliczana samodzielnie przez płatnika składek, m.in. przedsiębiorcę.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • jaka jest składka wypadkowa w 2022,
  • jakie są ogólne zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2022,
  • w jaki sposób ustalić liczbę ubezpieczonych,
  • w jaki sposób ustalić liczbę ubezpieczonych dla nowego płatnika,
  • czy stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • w jaki sposób następuje zawiadomienie płatnika o wysokości ustalonej stopy procentowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składka wypadkowa w 2022 – ogólne zasady

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy m.in. od ilości zatrudnianych pracowników i rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. Płatnicy składek, którzy są zobowiązani do samodzielnego ustalenia wysokości stopy procentowej tej składki i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2022 zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2022 dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj działalności wg PKD.

W przypadku płatników składek, którzy:

  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON (bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego), lub
  • podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023, nie zmienia się i wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na rok składkowy dla grup działalności).

Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe – stopę procentową składki wypadkowej ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.

Składka wypadkowa w 2022liczba ubezpieczonych

Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia wypadkowego.

W przypadku, w którym płatnik składek opłacał składki na ubezpieczenie wypadkowe w poprzednim roku kalendarzowym, liczbę ubezpieczonych ustala się w następujący sposób:

I krok

należy zsumować liczbę osób, które podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego;

II krok

wynik należy podzielić przez liczbę miesięcy, w których przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe co najmniej jeden dzień;

III krok

w przypadku wyniku ułamkowego, należy go zaokrąglić do pełnej liczby;

liczbę ubezpieczonych należy zaokrąglić do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5 lub w dół, jeśli jest mniejsza od 0,5.


Przykład 1
Przedsiębiorca był zgłoszony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek nieprzerwanie przez cały 2021. Płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego następującą liczbę osób:

MiesiącIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Liczba ubezpieczonych1212141421202019192222  26

Suma osób, które podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu 2021 roku, wynosiła 221. W związku z tym liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 wynosi:
221 : 12 = 18,416. Po zaokrągleniu do jedności = 18.

Przykład 2

Płatnik składek prowadził jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie od stycznia do kwietnia 2021 i następnie od września do końca 2021. Na okres od maja do sierpnia 2021 działalność została zawieszona.

Płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego następującą liczbę osób:

MiesiącIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Liczba ubezpieczonych88109    21222226

Suma osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2021 wynosiła 126. Liczba ubezpieczonych dla celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 wynosi: 126 : 8 = 15,75. Po zaokrągleniu do jedności = 16.

Składka wypadkowa w 2022 – nowy płatnik

Jeśli płatnik składek zgłasza się po raz pierwszy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ustala liczbę ubezpieczonych w miesiącu, w którym objął ubezpieczeniem wypadkowym pierwszego ubezpieczonego.

Podobnie postąpi przedsiębiorca, który zostanie zarejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe 31 grudnia poprzedniego roku i nie widniał w rejestrze REGON.

Przykład

Nastąpiło zgłoszenie płatnika składek od 1 lutego 2021. Zatrudniony został wyłącznie zleceniobiorca niepodlegający ubezpieczeniu wypadkowemu (brak ubezpieczeń społecznych z tytułu zlecenia z uwagi na zawartą z innym płatnikiem umowę o pracę z wynagrodzeniem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia). Od 1 maja 2021 zatrudniono pierwszych pracowników. Dla celów ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 maja 2021 do 31 marca 2022 spółka powinna wziąć pod uwagę liczbę ubezpieczonych z miesiąca, od którego stała się płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe za pierwszego ubezpieczonego, tj. z maja 2021.


Składka wypadkowa w 2022 – stopa procentowa


W sytuacji, w której przez ostatnie 3 lata kalendarzowe płatnik przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, tzw. ZUS IWA, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Przykład:

Płatnik przekazywał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację ZUS IWA przez następujące lata: 2019, 2020, 2021. Na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczy płatnikowi stopę wypadkową.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik, i wskaźnika korygującego.

Zawiadomienie o wysokości ustalonej stopy procentowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadamia płatnika o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za dany rok składkowy do 20 kwietnia danego roku. Począwszy od 1 kwietnia 2022 zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za dany rok składkowy jest przesyłane w formie elektronicznej na konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

System kadrowo-płacowy iPersonel

iPersonel