Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.46

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.46

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-14162) Dodanie opcji pozwalającej na pobranie E-teczki pracownika, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej rozdz. 3 § 9 oraz rozdz. 4 § 13 pkt. 1 oraz 2.
  • (IP-10621) Dodanie możliwości pobrania plików metadanych podczas eksportu E-teczki pracownika.
   • (IP-14648) Poprawienie błędu uniemożliwiającego dodawanie własnych dokumentów do E-teczki pracownika.
   • (IP-14769) Dodanie możliwości oznaczenia absencji jako rozliczonej bez konieczności łączenia jej z listą płac. Dodanie nowego ustawienia Rozliczono poza systemem na okresie rozliczenia.
   • (IP-14459) Dodanie importu standardowego miesięcznych kart pracy.
   • (IP-14675) Wprowadzenie składników płacowych rozliczających dodatek za nadgodziny dla osób pracujących w systemie akordowym.

   Moduł Kadry

   1. (IP-10621) Dodanie możliwości pobrania plików metadanych podczas eksportu E-teczki pracownika.
    • (IP-11377) Dodanie możliwości oznaczenia pracownika jako przejętego na mocy Art. 23 (1) KP oraz uzupełnienia informacji o poprzednim miejscu pracy w historii zatrudnienia. Dane te niezbędne są do wprowadzenia wpisów odnośnie ciągłości zatrudnienia na świadectwie pracy.
    • (IP-14162) Dodanie opcji pozwalającej na pobranie E-teczki pracownika, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej rozdz. 3 § 9 oraz rozdz. 4 § 13 pkt. 1 oraz 2.
    • (IP-14541) Poprawienie wyświetlania kalendarza po zmianie widoku w danych czasu pracy w wersji webowej aplikacji. Po przejściu z widoku rocznego na inny widok (dzień, tydzień, miesiąc) nie było możliwości powrotu do widoku rocznego.
    • (IP-14555) Dodanie możliwości wyboru rodzaju zmniejszenia wymiaru czasu pracy w historii zatrudnienia. Poprawienie algorytmu obliczania wykorzystanego urlopu pochodzącego z historii zatrudnienia.
    • (IP-14588) Poprawienie błędu uniemożliwiającego rozwiązanie umowy pracownika, który przebywa na urlopie rodzicielskim, wydłużonym w związku z pracą w trakcie urlopu.
    • (IP-14648) Poprawienie błędu uniemożliwiającego dodawanie własnych dokumentów do E-teczki pracownika.
    • (IP-14660) Poprawienie błędu uniemożliwiającego wprowadzenie adresu dla podmiotu zewnętrznego.
    • (IP-14709) Dodanie nowego wzoru karty wynagrodzeń pracownika do sprawdzania deklaracji PIT-11.
    • (IP-14715) Optymalizacja generowania raportu Z-06 dla dużej ilości pracowników oraz formatowanie danych dotyczących zatrudnienia.
    • (IP-14769) Dodanie możliwości oznaczenia absencji jako rozliczonej, bez konieczności łączenia jej z listą płac. Dodanie nowego ustawienia Rozliczono poza systemem na okresie rozliczenia.
    • (IP-14792) Dodanie możliwości wyboru statusu Obowiązkowe dla typu ubezpieczenia Ubezpieczenie chorobowe, podczas określania statusów ubezpieczenia dla umowy cywilnoprawnej. Wyboru można dokonać tylko wtedy, gdy istnieje umowa o pracę, której okres trwania całkowicie pokrywa okres obowiązywania składki na ubezpieczenie chorobowe.
    • (IP-14798) Dodanie możliwości oznaczenia umowy jako przejętej na podstawie Art. 23 (1) KP. Informacja może być prezentowana na świadectwie pracy.
    • (IP-14872) Poprawienie algorytmu obliczającego ilość osób podejmujących pracę po raz pierwszy, prezentującego dane w raporcie Z-06.
    • (IP-14900) Dodanie możliwości ustawienia Limitu niedostępności dla pracowników. Dotychczas opcja ta była dostępna wyłącznie dla podmiotu zewnętrznego.

    Moduł Płace

    1. (IP-11026) Poprawienie sposobu naliczania podstawy zasiłku chorobowego ze składnikiem uzupełnianym za czas choroby w przypadku pełnego miesiąca choroby.
    2. (IP- 13655) Dodanie funkcji zliczającej liczbę godzin przepracowanych we wskazanym zakresie miesięcy. Funkcja LICZBA_GODZIN_PRZEPRACOWANYCH przyjmuje dwa parametry, które wskazują przesunięcie względem miesiąca listy płac.
    3. (IP-13846) Wykazywanie na liście płac liczby godzin pracy w niedziele i święta z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
    4. (IP-14194) Poprawienie sposobu naliczania ulgi podatkowej i kosztów uzyskania przychodu na liście płac, wypłacanej po zwolnieniu pracownika, w przypadku wypłaty kilku list płac w miesiącu zwolnienia.
    5. (IP-14288) Poprawienie sposobu naliczania składek z budżetu państwa z tytułu urlopu macierzyńskiego w przypadku zatrudnienia wyłącznie na umowie cywilnoprawnej bez równoległej umowy o pracę.
    6. (IP-14439) Poprawienie sposobu obliczania podstawy ekwiwalentu urlopowego w miesiącach, w których nastąpiła konieczność uzupełnienia wartości składnika do pełnego miesiąca pracy dla pracowników posiadających wynagrodzenie godzinowe.
    7. (IP-14657) Poprawienie błędu uniemożliwiającego wybranie rodzaju umowy przy generowaniu listy płac w wersji webowej aplikacji.
    8. (IP-14672) Uwzględnienie miesięcznego limitu podstawy dobrowolnej składki chorobowej dla umów powołanie.
    9. (IP-14673) Poprawienie algorytmu limitowania przychodu nieopodatkowanego dla pracownika do 26 roku życia. System nie uwzględniał rocznego limitu w przypadku naliczenia składnika ubruttawianego dla umowy z przychodem z tytułu pracy twórczej.
    10. (IP-14675) Wprowadzenie składników płacowych, rozliczających dodatek za nadgodziny dla osób pracujących w systemie akordowym.
    11. (IP-14675) Dodanie ustawień do definicji składnika płacowego, dających możliwość wskazania składników stałych i zmiennych, stanowiących podstawę dodatku za nadgodziny.
    12. (IP-14700) Poprawienie wykazywania przychodu na deklaracji PIT-11 dla pracowników, którzy w trakcie urlopu macierzyńskiego ukończyli 26 rok życia.
    13. (IP-14712) Poprawienie generowania pliku XML dla e-Deklaracji PIT-4R w przypadku płatnika będącego osobą fizyczną.
    14. (IP-14720) Poprawienie sposobu naliczania składek PPK oraz przychodu z tytułu składki pracodawcy dla pracownika z umową powołanie.
    15. (IP-14751) Uaktualnienie plików XML dla deklaracji ZUS Z-3 do aktualnej wersji dla importu do PUE ZUS.
    16. (IP-14772) Poprawienie ubruttowienia składników płacowych w przypadku umowy powołania, w ramach której pracownik opłaca składki PPK.
    17. (IP-14774) Dodanie ustawienia sterującego wysyłką jednocześnie numeru NIP i REGON na deklaracji ZUS
     Z-3. Zaznaczenie tego ustawienia spowoduje automatyczne wprowadzenie obu informacji na deklaracji.
    18. (IP-14775) Poprawienie wykazywania okresów zasiłków wypłacanych przez pracodawcę na deklaracji ZUS Z-3 dla firm zatrudniających mniej niż 20 pracowników.
    19. (IP-14855) Poprawienie naliczania zaległych redukcji za choroby bez prawa do świadczeń rozliczonych według zaplanowanego czasu pracy.
    20. (IP-14862) Uzupełnianie wartości składników za czas nieobecności z powodu działania siły wyższej w podstawie zasiłku chorobowego, w związku ze zmianą stanowiska ZUS.
    21. (IP-14875) Dodanie pola na ekranie Kwot i limitów ustawowych, prezentującego aktualnie obowiązujący limit składek na rzecz związków zawodowych.
    22. (IP-14883) Poprawienie sposobu obliczania wynagrodzenia urlopowego w przypadku zatrudnienia jednocześnie na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną tak, aby algorytm pomijał składniki z umów cywilnoprawnych.
    23. (IP-14895) Zmiana sposobu generowania identyfikatora przelewu bankowego dla formatu SEPA HSBC. Zapewnienie unikalności identyfikatora w odniesieniu do innych systemów, z których mogą pochodzić przelewy, oraz w przypadku generowania osobnych plików przelewowych dla wynagrodzeń i komorników na podstawie tej samej listy płac.
    24. (IP-14897) Dodanie formatu pliku przelew SEPA XML dla HSBC w Finlandii.

     Moduł Czasu Pracy

     1. (IP-14507) Naprawienie błędu uniemożliwiającego generowanie Raportu rezerw urlopowych w trybie liczenia podstawy ekwiwalentu urlopowego – dziennie.
     2. (IP-14692) Poprawienie ergonomii Raportu zdarzeń RCP. Układ, formatowanie i sortowanie danych.
     3. (IP-14749) Optymalizacja raportu Weryfikacja realizacji czasu pracy.

     Moduł importu

     1. (IP-14437) Poprawienie statusu importu e-ZLA dla zwolnienia lekarskiego z leczeniem szpitalnym, pokrywającego się z innym wpisem.
     2. (IP-14459) Dodanie importu standardowego miesięcznych kart pracy.

     Inne zmiany

     1. (IP-14805) Zmiana minimalnej rozdzielczości okna na 1280 x 800. Automatyczne uruchamianie aplikacji w trybie pełnoekranowym.
     2. (IP-14864) Rozbudowa API pozwalającego na integrację z systemami zewnętrznymi w zakresie urlopów. Możliwość sterowania, czy ma być sprawdzany dostępny limit pracownika.

     Wydruki dokumentów

     1. (IP-14629) Poprawienie generowania deklaracji PIT-11 dla pracowników, którzy odprowadzali składki na związki zawodowe.
     2. (IP-14630) Poprawienie algorytmu odpowiedzialnego za wypełnianie pola ze składkami społecznymi na deklaracji PIT-11 na podstawie wpisów z bilansu otwarcia. W przypadku zbiegu danych wprowadzonych do systemu importem wartości miesięcznych z danymi bilansu otwarcia system pobierał obie wartości.
     3. (IP-14647) Poprawienie formatowania wartości w polu G.111 w PIT-11 w wersji 29.
     4. (IP-14662) Poprawienie obliczania wartości odliczanych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne na deklaracji PIT-11 dla pracowników korzystających z ulgi dla młodych, którzy przekroczyli limit zwolnienia.
     5. (IP-14799) Aktualizacja deklaracji ZUS Z-3 do wersji z 14 listopada 2023.
     6. (IP-14800) Dodanie możliwości wypisania nazwy firmy w sekcji 1 i 2 świadectwa pracy. Informacja o firmie pobierana jest z ustawień firmowych lub z umowy i historii zatrudnienia, w przypadku pracownika przejętego na podstawie Art. 23 (1) KP.
     7. (IP-14804) Poprawienie wczytywania wpisów z bilansu otwarcia na PIT-11.
     Pliki Cookie

     W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

     Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.