Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.44

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.44

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-13825) Dodanie nowej zakładki Zdarzenia w Danych czasu pracy, w której można wprowadzać okazjonalną pracę zdalną i regularną pracę zdalną. Informacje o wymiarach i limitach okazjonalnej pracy zdalnej zostały przeniesione z zakładki Nieobecności do zakładki Zdarzenia.
 2. (IP-13827) Dodanie możliwości przypisania pracownikowi okresów prawa do regularnej pracy zdalnej. Pracownik może posiadać prawo do hybrydowej lub stałej pracy zdalnej. Posiadanie takiego prawa definiuje możliwość wprowadzenia regularnej pracy zdalnej na kalendarzu pracownika.
 3. (IP-13829) Wprowadzenie składników płacowych do naliczania dodatku za regularną pracę zdalną. Składnik Stawka za dzień, przypisywany do danych płacowych pracownika, oraz składnik funkcyjny dodatku, naliczany automatycznie po wprowadzeniu zdarzenia pracy zdalnej na kalendarz pracownika.
 4. (IP-13211) Funkcjonalność miesięcznych kart pracy, pozwalająca na zbiorcze wprowadzenie do karty godzin przepracowanych w ramach jednego miesiąca, bez konieczności wpisów za każdy dzień.
 5. (IP-13263) Uwzględnienie dziennej normy czasu pracy 7h 35 min dla pracowników medycznych.
 6. (IP-13917) Dodanie raportu Zdarzenia według wieku w module kadrowym. Raport prezentuje zdarzenia zależne od wieku pracownika, takie jak zakończenie ulgi dla młodych czy osiągnięcie wieku emerytalnego.

  Moduł Kadry

  1. (IP-9967) Ukrycie działów oznaczonych jako nieaktywne podczas przypisywania pracownika do działu. Nieaktywne działy mogą zostać wyświetlone po zaznaczeniu przycisku Pokaż nieaktywne.
  2. (IP-11183) Dodanie możliwości załączenia dokumentu do zwolnienia chorobowego.
  3. (IP-13215) Dodanie możliwości wprowadzenia nieobecności typu Szkolenie w godzinach.
  4. (IP-13816) Poprawa czytelności okien edycji wymiaru urlopu dodatkowego i urlopu opiekuńczego.
  5. (IP-13825) Dodanie nowej zakładki Zdarzenia w Danych czasu pracy, w której można wprowadzać okazjonalną pracę zdalną i regularną pracę zdalną. Informacje o wymiarach i limitach okazjonalnej pracy zdalnej zostały przeniesione z zakładki Nieobecności do zakładki Zdarzenia.
  6. (IP-13827) Dodanie możliwości przypisania pracownikowi okresów prawa do regularnej pracy zdalnej. Pracownik może posiadać prawo do hybrydowej lub stałej pracy zdalnej. Posiadanie takiego prawa definiuje możliwość wprowadzenia regularnej pracy zdalnej na kalendarzu pracownika.
  7. (IP13872) Poprawa wyświetlania długich komunikatów potwierdzenia zapisu okresu uczestnictwa PKZP.
  8. (IP-13903) Aktualizacja kodów tytułów ubezpieczenia w związku ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023.
  9. (IP-13911) Dodanie możliwości skopiowania do wprowadzanego aneksu składników jednorazowych z poprzedniego aneksu lub umowy.
  10. (IP-13914) Poprawa automatycznego przeliczania daty zatrudnienia pracownika w przypadku modyfikacji daty rozpoczęcia umowy wprowadzonej do systemu za pomocą arkusza importu.
  11. (IP-13917) Dodanie raportu Zdarzenia według wieku w module kadrowym. Raport prezentuje zdarzenia zależne od wieku pracownika, takie jak zakończenie ulgi dla młodych czy osiągnięcie wieku emerytalnego.
  12. (IP-13929) Pominięcie dni wolnych za święto i postojów podczas sprawdzania absencji kolidujących z wprowadzanymi zwolnieniami lekarskimi.
  13. (IP-13980) Poprawa przypisywania przełożonych dla podmiotów zewnętrznych.
  14. (IP-14108) Poprawa odświeżania wartości procentowych widocznych w tabeli kont bankowych pracownika, po wprowadzeniu zmiany w proporcji podziału między kontami.

  Moduł Płace

  1. (IP-10162) Wprowadzanie weryfikacji definicji składnika płacowego. System pilnuje, żeby formuła była uzupełniona tylko dla składnika funkcyjnego, a zmienna obliczeniowa była wybrana tylko dla składnika o typie wartości zmienna obliczeniowa.
  2. (IP-11995) Poprawa uwzględniania limitu dla podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w przypadku dwóch równoległych umów cywilnoprawnych. Dotyczy przypadku, w którym tylko jedna z umów jest oznaczona jako podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
  3. (IP-12549) Aktualizacja plików importu deklaracji ZUS DRA, RCA i RZA do najnowszej wersji Płatnika.
  4. (IP-13167) Dodanie możliwości zmiany terminu przekazywania deklaracji ZUS DRA w ustawieniach związanych z raportowaniem danych płacowych.
  5. (IP-13792) Uwzględnienie liczby godzin nieobecności z tytułu siły wyższej w liście rozliczonych absencji na wydruku paska płacowego.
  6. (IP-13810) Wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego przed jednoczesnym włączeniem sprzecznych ustawień redukcji i uzupełniania wartości składnika płacowego w podstawie zasiłku chorobowego.
  7. (IP-13821) Poprawa błędu rozliczania godzin pracy nocnej w przypadku usunięcia pracownika z listy płac i ponownego naliczenia wynagrodzenia.
  8. (IP-13829) Wprowadzenie składników płacowych do naliczania dodatku za regularną pracę zdalną. Składnik Stawka za dzień, przypisywany do danych płacowych pracownika, oraz składnik funkcyjny dodatku, naliczany automatycznie po wprowadzeniu zdarzenia pracy zdalnej na kalendarz pracownika.
  9. (IP-13830) Poprawa raportowania składników zwolnionych ze składek w przypadku pełnego okresu zasiłku dla pracowników z umowami cywilnoprawnymi, od których nie są odprowadzane składki emerytalne i rentowe.
  10. (IP-13838) Poprawa wyznaczania redukcji wynagrodzenia za czas choroby w miesiącu liczącym 31 dni, w sytuacji, gdzie rozliczane jest 30 dni choroby z bieżącego miesiąca i 1 dzień zaległej redukcji z miesiąca poprzedniego.
  11. (IP-13839) Poprawa ergonomii zbiorczego wprowadzania kart pracy. Podpowiadanie czasu zaplanowanego w przypadku wystąpienia absencji płatnych przez pracodawcę.
  12. (IP-13839) Umożliwienie wygenerowania dekretu księgowego z alokacją kosztów, generowanego na podstawie kart pracy dla pracownika będącego cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim.
  13. (IP-13842) Poprawa generowania raportu ZUS Z-3 w przypadku, gdy pracownik został zwolniony i ponownie zatrudniony przed wygenerowaniem tego dokumentu.
  14. (IP-13857) Poprawa działania filtrów pracowników według grup stanowisk kosztowych oraz jednostek akordowych w nowym oknie ustawień generowania listy płac.
  15. (IP-13877) Uwzględnienie filtru Typ umowy w oknie dodawania pracownika do naliczonej listy płac.
  16. (IP-13880) Uwzględnienie redukcji o absencje częściowo płatne w funkcji sumującej wartość redukcji o zaległe absencje.
  17. (IP-13882) Poprawa wykazywania wartości redukcji o zaległe absencje w raportach płacowych.
  18. (IP-13883) Poprawa wyznaczania podstawy zasiłku przy wypłacaniu składnika wyrównania nadgodzin za poprzednie miesiące, który parametryzowany jest okresami umowy o pracę.
  19. (IP-13887) Dodanie zmiennej obliczeniowej Liczba dni okazjonalnej pracy zdalnej.
  20. (IP-13897) Poprawa wprowadzania okresów obowiązywania składnika w oknie dodawania składników jednorazowych dla premii rocznych i kwartalnych.
  21. (IP-13902) Rozbudowa zmiennej zliczającej godziny pracy w niedziele i święta o godziny pracy w soboty oraz dni wolne, wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
  22. (IP-13908) Poprawa sprawdzania okresu 3 miesięcy dla podstawy dopłaty urlopowej pracownika zatrudnionego na umowę o pracę tymczasową.

  Moduł Czasu Pracy

  1. (IP-13211 Funkcjonalność miesięcznych kart pracy, pozwalająca na zbiorcze wprowadzenie do karty godzin przepracowanych w ramach jednego miesiąca. bez konieczności wpisów za każdy dzień.
  2. (IP-13211) Rozbudowa księgowego pliku CSV o pole nazwy konta księgowego.
  3. (IP-13263) Uwzględnienie dziennej normy czasu pracy 7h 35 min dla pracowników medycznych.
  4. (IP-13822) Dodanie możliwości wyboru trybu prezentacji danych w Raporcie limitów i wymiarów urlopowych. Wprowadzenie nowej prezentacji danych w postaci liczby dni, godzin i minut lub w postaci dziesiętnej.
  5. (IP-13824) Poprawa wyliczania ciągłości okresu zasiłkowego, obejmującego zwolnienie z kodem A oraz zwolnienie z kodem B, występujące bez dnia przerwy.
  6. (IP-13906) Dodanie możliwości raportowania przepracowanego czasu w soboty, niedziele i święta przez pracowników medycznych w zbiorczej realizacji czasu pracy.

  Przelewy

  1. (IP-13873) Poprawa pliku przelewu bankowego SEPA XML Bank of America. Identyfikatorowi konta zleceniodawcy przypisano format BIC, a zleceniobiorcy format MmbId.

  Wydruki dokumentów

  1. (IP-13841) Poprawa drukowania kwot ujemnych we wzorach paska płacowego i listy płac, na których wstawiono listę składników wpływających na kwotę netto.
  2. (IP-13910) Aktualizacja wierszy pliku importu PIT-11 w wersji 29 do Bilansu otwarcia.

  Integracja z zewnętrznymi systemami – Portal Pracownika

  1. (IP-13828) Dodanie możliwości integracji i synchronizacji zdarzeń kalendarza pracownika, takich jak okazjonalna praca zdalna i regularna praca zdalna.