Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.38

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.38

Najważniejsze zmiany

 • (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansie
  otwarcia.
 • (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników.
 • (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bez
  odpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności.
 • (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin na
  wydruku Pasków płacowych.
 • (IP-12309) Uwzględnienie nieobecności Dzień wolny na poszukiwanie pracy podczas obliczania dopłaty
  urlopowej.
 • (IP-12370) Dodanie kolumny z maksymalną datą zgłoszenia, dodanie ustawienia liczby dni do kwalifikacji
  oraz aktualizacja obliczania daty powstania obowiązku zgłoszenia w raporcie Kwalifikacji do PPK.
 • (IP-12395) Dodanie możliwości zdefiniowana szablonu nazewnictwa plików PIT-11.
 • (IP-12427) Optymalizacja mechanizmu wydruku listy płac.
 • (IP-12445) Dodanie Raportu weryfikacji realizacji czasu pracy.
 • (IP-12465) Dodanie funkcji informowania o kończących się szkoleniach BHP z podziałem na podtypy w sekcji
  Monitoring.
 • (IP-12490) Obsługa przejęcia pracownika, które następuje w trakcie miesiąca na podstawie Art. 231 K.P.

Moduł Kadry

 • (IP-9993) Dodanie ustawienia włączającego obowiązek przypisania schematu księgowego do umowy lub do
  aneksu.
 • (IP-11902) Poprawa autouzupełniania stanowiska pracy podczas tworzenia nowego aneksu. Do tej pory nie
  zawsze uwzględniany był aneks poprzedni.
 • (IP-12308) Zapobieganie tworzeniu danych czasu pracy pracownika przed dotarciem do kroku 5/7 – Dane
  czasu pracy w procesie zatrudniania pracownika.
 • (IP-12334) Poprawa prezentacji długich komunikatów dla operacji wymagających potwierdzenia
  wprowadzonych zmian.
 • (IP-12438) Poprawa uzupełniania daty powstania obowiązku ubezpieczenia w dokumencie ZZA w
  przypadkach, gdy status ubezpieczenia został dodany z datą późniejszą niż początek umowy.
 • (IP-12463) Poprawa obliczania wymiaru dodatkowego urlopu dla osoby niepełnosprawnej w przypadku
  wykorzystania takiego urlopu u poprzedniego pracodawcy w danym roku.
 • (IP-12484) Obsługa sytuacji, w której nie udało się załadować ustawień użytkownika dla ekranu. W takim
  przypadku ekran otworzy się z ustawieniami domyślnymi.
 • (IP-12500) Pomijanie zasiłków w obliczaniu wynagrodzenia brutto pracowników do wiersza 9 Raportu DG-1.
 • (IP-12516) Dodanie daty utraty prawa do renty dla danych ubezpieczenia oraz weryfikacji zbliżających się
  terminów utraty tych praw w module Monitoring.
  Lista zmian wprowadzonych w oprogramowaniu iPersonel w wersji 1.38 str. 2.
 • (IP-12726) Poprawa obliczania liczby pracowników w Raporcie DG-1 przy urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym przekraczającym 3 miesiące.

Moduł Płace

 • (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników.
 • (IP-11134) Dodanie nagłówków Potrącenia dobrowolne, Potrącenia komornicze oraz Potrącenia
  alimentacyjne do wzoru Zaświadczenia o zarobkach.
 • (IP-11138) Dodanie kolumn: Kod wewnętrzny, Kod zewnętrzny oraz Kod pracownika do Raportu kwalifikacji
  PPK.
 • (IP-11426) Dodanie możliwości ustawienia wybranego separatora dziesiętnego dla kwot Dekretu
  księgowego w pliku CSV.
 • (IP-11473) Dodanie Redukcji ze względu na nieobecność usprawiedliwioną niepłatną w dniu zakończenia
  umowy.
 • (IP-11880) Poprawa zmiany statusu list płac po przerwaniu ich zbiorczego przeliczania. Dotychczas lista płac
  pozostawała w statusie Generowanie 100%. Od tej pory otrzyma status Wygenerowana.
 • (IP-11937) Uwzględnienie składników ubruttawianych w Dekrecie księgowym listy stornującej.
 • (IP-12041) Naprawa błędu powodującego nieotwieranie okna Storno dla pojedynczego pracownika na liście
  płac.
 • (IP-12236) Dodanie możliwości sterowania widocznością kolumny PESEL jako opcjonalnej w Raporcie listy
  płac.
 • (IP-12305) Poprawa odświeżania formuły w definicji składnika płacowego po zmianie typu wartości
  składnika.
 • (IP-12307) Dodanie możliwości wprowadzenia tabulatora lub spacji jako separatora kolumn w plikach
  księgowych CSV.
 • (IP-12309) Uwzględnienie nieobecności Dzień wolny na poszukiwanie pracy podczas obliczania dopłaty
  urlopowej.
 • (IP-12341) Naprawa zmiany statusu listy płac z Do naliczenia na Wygenerowana przy ponownym jej
  przeliczeniu.
 • (IP-12356) Naprawa błędu zapisu ustawień naliczania płac spowodowanego próbą zapisu domyślnej
  zwiększonej wartości procentowej wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę.
 • (IP-12366) Dodanie możliwości ustawienia nazwy Stanowiska kosztowego, nośnika kosztów i projektu do
  pliku Dekretu księgowego w formacie CSV.
 • (IP-12370) Dodanie kolumny z maksymalną datą zgłoszenia, dodanie ustawienia liczby dni do kwalifikacji
  oraz aktualizacja obliczania daty powstania obowiązku zgłoszenia w raporcie Kwalifikacji do PPK.
 • (IP-12380) Naprawa błędu uniemożliwiającego generowanie Raportu Podstaw Zasiłkowych dla
  pracowników ze składnikami rocznymi.
 • (IP-12382) Poprawa określenia momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego dla pracownika
  zatrudnionego równolegle na dwie umowy o pracę.
 • (IP-12385) Naprawa wyświetlania okna Logu błędów przelewu w wersji desktopowej aplikacji.
 • (IP-12389) Poprawa obliczania podatku wg zasad z roku 2021 dla pracownika z przypisanym stałym progiem
  podatkowym, któremu należy ograniczyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki.
  Lista zmian wprowadzonych w oprogramowaniu iPersonel w wersji 1.38 str. 3.
 • (IP-12395) Dodanie możliwości zdefiniowana szablonu nazewnictwa plików PIT-11.
 • (IP-12417) Dodanie wersji 29 deklaracji PIT-11.
 • (IP-12418) Aktualizacja kwoty diety pracownika za delegację.
 • (IP-12419) Naprawa błędu powodującego wyświetlanie komunikatów o braku kont dla wpisów w
  zapisanych Dekretach w układzie księgowym.
 • (IP-12421) Zmiana działania przycisku X na ekranie listy płac, aby cofał do poprzedniego ekranu zamiast do
  zestawienia list płac.
 • (IP-12423) Poprawa wyświetlania długich nazw kont na ekranie Elementu schematu księgowań.
 • (IP-12424) Uwzględnianie daty zatrudnienia pracownika w obliczaniu normatywnego czasu pracy w okresie
  rozliczeniowym dla stawki nadgodzin tygodniowych.
 • (IP-12430) Dodanie do logu błędów Importu potrąceń informacji o próbie importu pracownika bez
  zdefiniowanych danych płacowych.
 • (IP-12440) Poprawa obliczania podstawy zasiłku chorobowego na potrzeby wydruku ZUS Z-3 w przypadku
  ciągłości choroby od 2021 roku.
 • (IP-12444) Naprawa błędu wybierania pracowników do Raportu składników płacowych w wersji
  desktopowej aplikacji.
 • (IP-12456) Poprawa generowania Dekretu księgowego w przypadku listy płac z rozliczonym zasiłkiem za cały
  miesiąc oraz zerowym wynagrodzeniem podstawowym.
 • (IP-12483) Dodanie możliwości ubruttawiania składników z kwartalnym lub rocznym okresem
  rozliczeniowym.
 • (IP-12490) Obsługa przejęcia pracownika, które następuje w trakcie miesiąca na podstawie Art. 231 K.P.
 • (IP-12585) Poprawa generowania deklaracji RCA z kodem 22 50 dla członka zarządu zatrudnionego
  jednocześnie na umowę o pracę.
 • (IP-12658) Poprawa obliczania podstawy zasiłku chorobowego ze składnika rocznego wypłaconego w miesiącu przekroczenia rocznego limitu podstawy składek emerytalno-rentowych.

Moduł Czas Pracy

 • (IP-11810) Kwalifikowanie nadgodzin w porze nocnej przed planowym rozpoczęciem pracy jako nadgodzin
  100%.
 • (IP-12349) Zabezpieczenie przed próbą przeliczania okresów rozliczeniowych pracownika w trakcie procesu
  zatrudniania, gdy nie powstały jeszcze dane czasu pracy.
 • (IP-12428) Dodanie kolumn Nadgodziny 100% do wypłaty i Nadgodziny 50% do wypłaty do Raportu
  Zbiorczej Realizacji Czasu Pracy.
 • (IP-12436) Naprawa błędu zapisu kalendarza czasu pracy w przypadku, kiedy kalendarz jest przypisany za
  pośrednictwem danych zatrudnienia do pracownika bez danych czasu pracy (w trakcie procesu
  zatrudniania).
 • (IP-12445) Dodanie Raportu weryfikacji realizacji czasu pracy.
 • (IP-12491) Zabezpieczenie przed dublowaniem dni czasu pracy w trakcie integracji z systemami
  zewnętrznymi.
 • (IP-12522) Poprawa wyświetlania składników listy płac w oknie rozliczania urlopu.
  Lista zmian wprowadzonych w oprogramowaniu iPersonel w wersji 1.38 str. 4.
  Moduł Import
 • (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansie
  otwarcia.
 • (IP-12043) Poprawa błędu uniemożliwiającego import realizacji akordów przy dwóch stawkach w jednym
  miesiącu dla pracownika z jednym aneksem do umowy.
 • (IP-12197) Poprawa działania importowania plików E-ZLA w przypadku wystąpienia przecinka w polach
  tekstowych.
 • (IP-12390) Dodanie komunikatu błędu po wypełnieniu pól dotyczących kilkumiesięcznych okresów
  rozliczeniowych dla składników miesięcznych w Imporcie składników płacowych.
 • (IP-12534) Dodanie weryfikacji nakładania się chorób podczas importu E-ZLA na już istniejące urlopy lub
  inne nieobecności.
 • (IP-12554) Optymalizacja wyświetlania błędów importu w przypadku, kiedy wartość algorytmu spłaty
  potrącenia jest pusta.
  Portal Pracownika
 • (IP- 12432) Wprowadzenie daty granicznej w mechanizmach synchronizacji danych pracowników z
  Portalem pracownika i aplikacją Planowanie Czasu Pracy – pracownicy zatrudnieni przed ustawioną datą nie
  są synchronizowani.
  Wydruki dokumentów
 • (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin na
  wydruku Pasków płacowych.
 • (IP-12427) Optymalizacja mechanizmu wydruku listy płac.
 • (IP-12502) Ujednolicenie sposobu prezentacji kwot obliczanych za pomocą funkcji na wydrukach pasków
  płacowych i list płac.
 • (IP-12566) Poprawa mechanizmu generowania Świadectwa pracy, aby nie wymagał adresu zamieszkania.
 • (IP-12674) Zwiększenie dostępnego limitu czasu na pobieranie paczki dokumentów z dokumentów
  firmowych.
  Inne zmiany
 • (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bez
  odpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności.
 • (IP-12420) Umożliwienie zapisu dokumentów dla podmiotów zewnętrznych.
 • (IP-12429) Poprawione działanie cofania do poprzedniej strony w aplikacji desktopowej.
 • (IP-12465) Dodanie funkcji informowania o kończących się szkoleniach BHP z podziałem na podtypy w sekcji
  Monitoring.
 • (IP-12489) Naprawa błędu ładowania ustawień użytkownika przy logowaniu w aplikacji desktopowej.
 • (IP-12548) Poprawa obliczania podstawy wymiaru urlopu dla pracowników w wieku 18 lat i mniej w procesie integracji z zewnętrznymi systemami.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem