Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.38

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.38

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansie otwarcia.
 2. (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników. 
 3. (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bez odpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności.
 4. (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin na wydruku Pasków płacowych.
 5. (IP-12309) Uwzględnienie nieobecności Dzień wolny na poszukiwanie pracy podczas obliczania dopłaty urlopowej.
 6. (IP-12370) Dodanie kolumny z maksymalną datą zgłoszenia, dodanie ustawienia liczby dni do kwalifikacji oraz aktualizacja obliczania daty powstania obowiązku zgłoszenia w raporcie Kwalifikacji do PPK.
 7. (IP-12395) Dodanie możliwości zdefiniowana szablonu nazewnictwa plików PIT-11.
 8. (IP-12427) Optymalizacja mechanizmu wydruku listy płac.
 9. (IP-12445) Dodanie Raportu weryfikacji realizacji czasu pracy.
 10. (IP-12465) Dodanie funkcji informowania o kończących się szkoleniach BHP z podziałem na podtypy w sekcji Monitoring.
 11. (IP-12490) Obsługa przejęcia pracownika, które następuje w trakcie miesiąca na podstawie Art.  K.P.

Moduł Kadry

 1. (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansie otwarcia.
 2. (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników. 
 3. (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bez odpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności.
 4. (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin na wydruku Pasków płacowych.
 5. (IP-12309) Uwzględnienie nieobecności Dzień wolny na poszukiwanie pracy podczas obliczania dopłaty urlopowej.
 6. (IP-12370) Dodanie kolumny z maksymalną datą zgłoszenia, dodanie ustawienia liczby dni do kwalifikacji oraz aktualizacja obliczania daty powstania obowiązku zgłoszenia w raporcie Kwalifikacji do PPK.
 7. (IP-12395) Dodanie możliwości zdefiniowana szablonu nazewnictwa plików PIT-11.
 8. (IP-12427) Optymalizacja mechanizmu wydruku listy płac.
 9. (IP-12445) Dodanie Raportu weryfikacji realizacji czasu pracy.
 10. (IP-12465) Dodanie funkcji informowania o kończących się szkoleniach BHP z podziałem na podtypy w sekcji Monitoring.
 11. (IP-12490) Obsługa przejęcia pracownika, które następuje w trakcie miesiąca na podstawie Art.  K.P.

Moduł Płace

 1. (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników.
 2. 11134) Dodanie nagłówków Potrącenia dobrowolne, Potrącenia komornicze oraz Potrącenia alimentacyjne do wzoru Zaświadczenia o zarobkach.
 3. (IP-11138) Dodanie kolumn: Kod wewnętrzny, Kod zewnętrzny oraz Kod pracownika do Raportu kwalifikacji PPK.
 4. (IP-11426) Dodanie możliwości ustawienia wybranego separatora dziesiętnego dla kwot Dekretu księgowego w pliku CSV.
 5. (IP-11473) Dodanie Redukcji ze względu na nieobecność usprawiedliwioną niepłatną w dniu zakończenia umowy.
 6. (IP-11880) Poprawa zmiany statusu list płac po przerwaniu ich zbiorczego przeliczania. Dotychczas lista płac pozostawała w statusie Generowanie 100%. Od tej pory otrzyma status Wygenerowana.
 7. (IP-11937) Uwzględnienie składników ubruttawianych w Dekrecie księgowym listy stornującej.
 8. (IP-12041) Naprawa błędu powodującego nieotwieranie okna Storno dla pojedynczego pracownika na liście płac.
 9. (IP-12236) Dodanie możliwości sterowania widocznością kolumny PESEL jako opcjonalnej w Raporcie listy płac.
 10. (IP-12305) Poprawa odświeżania formuły w definicji składnika płacowego po zmianie typu wartości składnika.
 11. (IP-12307) Dodanie możliwości wprowadzenia tabulatora lub spacji jako separatora kolumn w plikach księgowych CSV.
 12. (IP-12309) Uwzględnienie nieobecności Dzień wolny na poszukiwanie pracy podczas obliczania dopłaty urlopowej.
 13. (IP-12341) Naprawa zmiany statusu listy płac z Do naliczenia na Wygenerowana przy ponownym jej przeliczeniu.
 14. (IP-12356) Naprawa błędu zapisu ustawień naliczania płac spowodowanego próbą zapisu domyślnej zwiększonej wartości procentowej wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę.
 15. (IP-12366) Dodanie możliwości ustawienia nazwy Stanowiska kosztowego, nośnika kosztów i projektu do pliku Dekretu księgowego w formacie CSV.
 16. (IP-12370) Dodanie kolumny z maksymalną datą zgłoszenia, dodanie ustawienia liczby dni do kwalifikacji oraz aktualizacja obliczania daty powstania obowiązku zgłoszenia w raporcie Kwalifikacji do PPK.
 17. (IP-12380) Naprawa błędu uniemożliwiającego generowanie Raportu Podstaw Zasiłkowych dla pracowników ze składnikami rocznymi.
 18. (IP-12382) Poprawa określenia momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego dla pracownika zatrudnionego równolegle na dwie umowy o pracę.
 19. (IP-12385) Naprawa wyświetlania okna Logu błędów przelewu w wersji desktopowej aplikacji.
 20. (IP-12389) Poprawa obliczania podatku wg zasad z roku 2021 dla pracownika z przypisanym stałym progiem podatkowym, któremu należy ograniczyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki.
 21. (IP-12395) Dodanie możliwości zdefiniowana szablonu nazewnictwa plików PIT-11.
 22. (IP-12417) Dodanie wersji 29 deklaracji PIT-11.
 23. (IP-12418) Aktualizacja kwoty diety pracownika za delegację.
 24. (IP-12419) Naprawa błędu powodującego wyświetlanie komunikatów o braku kont dla wpisów w zapisanych Dekretach w układzie księgowym.
 25. (IP-12421) Zmiana działania przycisku X na ekranie listy płac, aby cofał do poprzedniego ekranu zamiast do zestawienia list płac.
 26. (IP-12423) Poprawa wyświetlania długich nazw kont na ekranie Elementu schematu księgowań.
 27. (IP-12424) Uwzględnianie daty zatrudnienia pracownika w obliczaniu normatywnego  czasu pracy w okresie rozliczeniowym dla stawki nadgodzin tygodniowych.
 28. (IP-12430) Dodanie do logu błędów Importu potrąceń informacji o próbie importu pracownika bez zdefiniowanych danych płacowych.
 29. (IP-12440) Poprawa obliczania podstawy zasiłku chorobowego na potrzeby wydruku ZUS Z-3 w przypadku ciągłości choroby od 2021 roku.
 30. (IP-12444) Naprawa błędu wybierania pracowników do Raportu składników płacowych w wersji desktopowej aplikacji.
 31. (IP-12456) Poprawa generowania Dekretu księgowego w przypadku listy płac z rozliczonym zasiłkiem za cały miesiąc oraz zerowym wynagrodzeniem podstawowym.
 32. (IP-12483) Dodanie możliwości ubruttawiania składników z kwartalnym lub rocznym okresem rozliczeniowym.
 33. (IP-12490) Obsługa przejęcia pracownika, które następuje w trakcie miesiąca na podstawie Art.  K.P.
 34. (IP-12585) Poprawa generowania deklaracji RCA z kodem 22 50 dla członka zarządu zatrudnionego jednocześnie na umowę o pracę.
 35. (IP-12658) Poprawa obliczania podstawy zasiłku chorobowego ze składnika rocznego wypłaconego w miesiącu przekroczenia rocznego limitu podstawy składek emerytalno-rentowych.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-11810) Kwalifikowanie nadgodzin w porze nocnej przed planowym rozpoczęciem pracy jako nadgodzin 100%.
 2. (IP-12349) Zabezpieczenie przed próbą przeliczania okresów rozliczeniowych pracownika w trakcie procesu zatrudniania, gdy nie powstały jeszcze dane czasu pracy.
 3. (IP-12428) Dodanie kolumn Nadgodziny 100% do wypłatyNadgodziny 50% do wypłaty do Raportu Zbiorczej Realizacji Czasu Pracy.
 4. (IP-12436) Naprawa błędu zapisu kalendarza czasu pracy w przypadku, kiedy kalendarz jest przypisany za pośrednictwem danych zatrudnienia do pracownika bez danych czasu pracy (w trakcie procesu zatrudniania).
 5. (IP-12445) Dodanie Raportu weryfikacji realizacji czasu pracy.
 6. (IP-12491) Zabezpieczenie przed dublowaniem dni czasu pracy w trakcie integracji z systemami zewnętrznymi.
 7. (IP-12522) Poprawa wyświetlania składników listy płac w oknie rozliczania urlopu.

Moduł Import

 1. (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansie otwarcia.
 2. (IP-12043) Poprawa błędu uniemożliwiającego import realizacji akordów przy dwóch stawkach w jednym miesiącu dla pracownika z jednym aneksem do umowy.
 3. (IP-12197) Poprawa działania importowania plików E-ZLA w przypadku wystąpienia przecinka w polach tekstowych.
 4. (IP-12390) Dodanie komunikatu błędu po wypełnieniu pól dotyczących kilkumiesięcznych okresów rozliczeniowych dla składników miesięcznych w Imporcie składników płacowych.
 5. (IP-12534) Dodanie weryfikacji nakładania się chorób podczas importu E-ZLA na już istniejące urlopy lub inne nieobecności.
 6. (IP-12554) Optymalizacja wyświetlania błędów importu w przypadku, kiedy wartość algorytmu spłaty potrącenia jest pusta.

Portal Pracownika

 1. (IP- 12432) Wprowadzenie daty granicznej w mechanizmach synchronizacji danych pracowników z Portalem pracownika i aplikacją Planowanie Czasu Pracy – pracownicy zatrudnieni przed ustawioną datą nie są synchronizowani.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin na wydruku Pasków płacowych.  
 2. (IP-12427) Optymalizacja mechanizmu wydruku listy płac.
 3. (IP-12502) Ujednolicenie sposobu prezentacji kwot obliczanych za pomocą funkcji na wydrukach pasków płacowych i list płac.
 4. (IP-12566) Poprawa mechanizmu generowania Świadectwa pracy, aby nie wymagał adresu zamieszkania.
 5. (IP-12674) Zwiększenie dostępnego limitu czasu na pobieranie paczki dokumentów z dokumentów firmowych.

Inne zmiany

 1. (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bez odpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności.
 2. (IP-12420) Umożliwienie zapisu dokumentów dla podmiotów zewnętrznych.
 3. (IP-12429) Poprawione działanie cofania do poprzedniej strony w aplikacji desktopowej.
 4. (IP-12465) Dodanie funkcji informowania o kończących się szkoleniach BHP z podziałem na podtypy w sekcji Monitoring.
 5. (IP-12489) Naprawa błędu ładowania ustawień użytkownika przy logowaniu w aplikacji desktopowej.
 6. (IP-12548) Poprawa obliczania podstawy wymiaru urlopu dla pracowników w wieku 18 lat i mniej w procesie integracji z zewnętrznymi systemami.
Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.