Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.38

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.38

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansie otwarcia.
 2. (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników. 
 3. (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bez odpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności.
 4. (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin na wydruku Pasków płacowych.
 5. (IP-12309) Uwzględnienie nieobecności Dzień wolny na poszukiwanie pracy podczas obliczania dopłaty urlopowej.
 6. (IP-12370) Dodanie kolumny z maksymalną datą zgłoszenia, dodanie ustawienia liczby dni do kwalifikacji oraz aktualizacja obliczania daty powstania obowiązku zgłoszenia w raporcie Kwalifikacji do PPK.
 7. (IP-12395) Dodanie możliwości zdefiniowana szablonu nazewnictwa plików PIT-11.
 8. (IP-12427) Optymalizacja mechanizmu wydruku listy płac.
 9. (IP-12445) Dodanie Raportu weryfikacji realizacji czasu pracy.
 10. (IP-12465) Dodanie funkcji informowania o kończących się szkoleniach BHP z podziałem na podtypy w sekcji Monitoring.
 11. (IP-12490) Obsługa przejęcia pracownika, które następuje w trakcie miesiąca na podstawie Art.  K.P.

Moduł Kadry

 1. (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansie otwarcia.
 2. (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników. 
 3. (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bez odpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności.
 4. (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin na wydruku Pasków płacowych.
 5. (IP-12309) Uwzględnienie nieobecności Dzień wolny na poszukiwanie pracy podczas obliczania dopłaty urlopowej.
 6. (IP-12370) Dodanie kolumny z maksymalną datą zgłoszenia, dodanie ustawienia liczby dni do kwalifikacji oraz aktualizacja obliczania daty powstania obowiązku zgłoszenia w raporcie Kwalifikacji do PPK.
 7. (IP-12395) Dodanie możliwości zdefiniowana szablonu nazewnictwa plików PIT-11.
 8. (IP-12427) Optymalizacja mechanizmu wydruku listy płac.
 9. (IP-12445) Dodanie Raportu weryfikacji realizacji czasu pracy.
 10. (IP-12465) Dodanie funkcji informowania o kończących się szkoleniach BHP z podziałem na podtypy w sekcji Monitoring.
 11. (IP-12490) Obsługa przejęcia pracownika, które następuje w trakcie miesiąca na podstawie Art.  K.P.

Moduł Płace

 1. (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników.
 2. 11134) Dodanie nagłówków Potrącenia dobrowolne, Potrącenia komornicze oraz Potrącenia alimentacyjne do wzoru Zaświadczenia o zarobkach.
 3. (IP-11138) Dodanie kolumn: Kod wewnętrzny, Kod zewnętrzny oraz Kod pracownika do Raportu kwalifikacji PPK.
 4. (IP-11426) Dodanie możliwości ustawienia wybranego separatora dziesiętnego dla kwot Dekretu księgowego w pliku CSV.
 5. (IP-11473) Dodanie Redukcji ze względu na nieobecność usprawiedliwioną niepłatną w dniu zakończenia umowy.
 6. (IP-11880) Poprawa zmiany statusu list płac po przerwaniu ich zbiorczego przeliczania. Dotychczas lista płac pozostawała w statusie Generowanie 100%. Od tej pory otrzyma status Wygenerowana.
 7. (IP-11937) Uwzględnienie składników ubruttawianych w Dekrecie księgowym listy stornującej.
 8. (IP-12041) Naprawa błędu powodującego nieotwieranie okna Storno dla pojedynczego pracownika na liście płac.
 9. (IP-12236) Dodanie możliwości sterowania widocznością kolumny PESEL jako opcjonalnej w Raporcie listy płac.
 10. (IP-12305) Poprawa odświeżania formuły w definicji składnika płacowego po zmianie typu wartości składnika.
 11. (IP-12307) Dodanie możliwości wprowadzenia tabulatora lub spacji jako separatora kolumn w plikach księgowych CSV.
 12. (IP-12309) Uwzględnienie nieobecności Dzień wolny na poszukiwanie pracy podczas obliczania dopłaty urlopowej.
 13. (IP-12341) Naprawa zmiany statusu listy płac z Do naliczenia na Wygenerowana przy ponownym jej przeliczeniu.
 14. (IP-12356) Naprawa błędu zapisu ustawień naliczania płac spowodowanego próbą zapisu domyślnej zwiększonej wartości procentowej wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę.
 15. (IP-12366) Dodanie możliwości ustawienia nazwy Stanowiska kosztowego, nośnika kosztów i projektu do pliku Dekretu księgowego w formacie CSV.
 16. (IP-12370) Dodanie kolumny z maksymalną datą zgłoszenia, dodanie ustawienia liczby dni do kwalifikacji oraz aktualizacja obliczania daty powstania obowiązku zgłoszenia w raporcie Kwalifikacji do PPK.
 17. (IP-12380) Naprawa błędu uniemożliwiającego generowanie Raportu Podstaw Zasiłkowych dla pracowników ze składnikami rocznymi.
 18. (IP-12382) Poprawa określenia momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego dla pracownika zatrudnionego równolegle na dwie umowy o pracę.
 19. (IP-12385) Naprawa wyświetlania okna Logu błędów przelewu w wersji desktopowej aplikacji.
 20. (IP-12389) Poprawa obliczania podatku wg zasad z roku 2021 dla pracownika z przypisanym stałym progiem podatkowym, któremu należy ograniczyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki.
 21. (IP-12395) Dodanie możliwości zdefiniowana szablonu nazewnictwa plików PIT-11.
 22. (IP-12417) Dodanie wersji 29 deklaracji PIT-11.
 23. (IP-12418) Aktualizacja kwoty diety pracownika za delegację.
 24. (IP-12419) Naprawa błędu powodującego wyświetlanie komunikatów o braku kont dla wpisów w zapisanych Dekretach w układzie księgowym.
 25. (IP-12421) Zmiana działania przycisku X na ekranie listy płac, aby cofał do poprzedniego ekranu zamiast do zestawienia list płac.
 26. (IP-12423) Poprawa wyświetlania długich nazw kont na ekranie Elementu schematu księgowań.
 27. (IP-12424) Uwzględnianie daty zatrudnienia pracownika w obliczaniu normatywnego  czasu pracy w okresie rozliczeniowym dla stawki nadgodzin tygodniowych.
 28. (IP-12430) Dodanie do logu błędów Importu potrąceń informacji o próbie importu pracownika bez zdefiniowanych danych płacowych.
 29. (IP-12440) Poprawa obliczania podstawy zasiłku chorobowego na potrzeby wydruku ZUS Z-3 w przypadku ciągłości choroby od 2021 roku.
 30. (IP-12444) Naprawa błędu wybierania pracowników do Raportu składników płacowych w wersji desktopowej aplikacji.
 31. (IP-12456) Poprawa generowania Dekretu księgowego w przypadku listy płac z rozliczonym zasiłkiem za cały miesiąc oraz zerowym wynagrodzeniem podstawowym.
 32. (IP-12483) Dodanie możliwości ubruttawiania składników z kwartalnym lub rocznym okresem rozliczeniowym.
 33. (IP-12490) Obsługa przejęcia pracownika, które następuje w trakcie miesiąca na podstawie Art.  K.P.
 34. (IP-12585) Poprawa generowania deklaracji RCA z kodem 22 50 dla członka zarządu zatrudnionego jednocześnie na umowę o pracę.
 35. (IP-12658) Poprawa obliczania podstawy zasiłku chorobowego ze składnika rocznego wypłaconego w miesiącu przekroczenia rocznego limitu podstawy składek emerytalno-rentowych.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-11810) Kwalifikowanie nadgodzin w porze nocnej przed planowym rozpoczęciem pracy jako nadgodzin 100%.
 2. (IP-12349) Zabezpieczenie przed próbą przeliczania okresów rozliczeniowych pracownika w trakcie procesu zatrudniania, gdy nie powstały jeszcze dane czasu pracy.
 3. (IP-12428) Dodanie kolumn Nadgodziny 100% do wypłatyNadgodziny 50% do wypłaty do Raportu Zbiorczej Realizacji Czasu Pracy.
 4. (IP-12436) Naprawa błędu zapisu kalendarza czasu pracy w przypadku, kiedy kalendarz jest przypisany za pośrednictwem danych zatrudnienia do pracownika bez danych czasu pracy (w trakcie procesu zatrudniania).
 5. (IP-12445) Dodanie Raportu weryfikacji realizacji czasu pracy.
 6. (IP-12491) Zabezpieczenie przed dublowaniem dni czasu pracy w trakcie integracji z systemami zewnętrznymi.
 7. (IP-12522) Poprawa wyświetlania składników listy płac w oknie rozliczania urlopu.

Moduł Import

 1. (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansie otwarcia.
 2. (IP-12043) Poprawa błędu uniemożliwiającego import realizacji akordów przy dwóch stawkach w jednym miesiącu dla pracownika z jednym aneksem do umowy.
 3. (IP-12197) Poprawa działania importowania plików E-ZLA w przypadku wystąpienia przecinka w polach tekstowych.
 4. (IP-12390) Dodanie komunikatu błędu po wypełnieniu pól dotyczących kilkumiesięcznych okresów rozliczeniowych dla składników miesięcznych w Imporcie składników płacowych.
 5. (IP-12534) Dodanie weryfikacji nakładania się chorób podczas importu E-ZLA na już istniejące urlopy lub inne nieobecności.
 6. (IP-12554) Optymalizacja wyświetlania błędów importu w przypadku, kiedy wartość algorytmu spłaty potrącenia jest pusta.

Portal Pracownika

 1. (IP- 12432) Wprowadzenie daty granicznej w mechanizmach synchronizacji danych pracowników z Portalem pracownika i aplikacją Planowanie Czasu Pracy – pracownicy zatrudnieni przed ustawioną datą nie są synchronizowani.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin na wydruku Pasków płacowych.  
 2. (IP-12427) Optymalizacja mechanizmu wydruku listy płac.
 3. (IP-12502) Ujednolicenie sposobu prezentacji kwot obliczanych za pomocą funkcji na wydrukach pasków płacowych i list płac.
 4. (IP-12566) Poprawa mechanizmu generowania Świadectwa pracy, aby nie wymagał adresu zamieszkania.
 5. (IP-12674) Zwiększenie dostępnego limitu czasu na pobieranie paczki dokumentów z dokumentów firmowych.

Inne zmiany

 1. (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bez odpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności.
 2. (IP-12420) Umożliwienie zapisu dokumentów dla podmiotów zewnętrznych.
 3. (IP-12429) Poprawione działanie cofania do poprzedniej strony w aplikacji desktopowej.
 4. (IP-12465) Dodanie funkcji informowania o kończących się szkoleniach BHP z podziałem na podtypy w sekcji Monitoring.
 5. (IP-12489) Naprawa błędu ładowania ustawień użytkownika przy logowaniu w aplikacji desktopowej.
 6. (IP-12548) Poprawa obliczania podstawy wymiaru urlopu dla pracowników w wieku 18 lat i mniej w procesie integracji z zewnętrznymi systemami.