Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.32

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.32

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-8397) Uniwersalny format CSV dla generowania pliku dekretu księgowego z możliwością konfiguracji przez użytkownika układu pól w pliku.
 2. (IP-9720) Rozbudowa aplikacji o moduł Pracowniczej kasy  zapomogowo – pożyczkowej.
 3. (IP-9920) Rozbudowa ewidencji czasu pracy o karty pracy, pozwalające na rejestrowanie czasu przepracowanego przez pracowników według wybranych analityk: nośników kosztów, stanowisk kosztowych lub projektów; oraz wprowadzenie ustawień pozwalających na określenie dla każdego pracownika, jakie sposoby rejestracji mają być dla niego dostępne: praca akordowa, karty pracy, wpisy RCP.
 4. (IP-10084) Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego z pominięciem okresów pogorszonych warunków zatrudnienia u pracowników, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.

Moduł Kadry

 1. (IP-9197) Dodanie mechanizmu automatycznego zamykania okresów obowiązywania ubezpieczeń po zmianie okresu umowy cywilnoprawnej.
 2. (IP-9706) Wyświetlanie komunikatu z ostrzeżeniem przy próbie wprowadzenia urlopu opiekuńczego dla pracownika, który nie ma zarejestrowanych członków rodziny.
 3. (IP-9883) Sprawdzanie wymagalności tytułu ubezpieczenia dla umów o dzieło po 1 stycznia 2021 roku.
 4. (IP-9890) Dodanie Raportu uprawnień okresowych, prezentującego wpisy aktywne lub kończące się w podanym okresie.
 5. (IP-9982) Możliwość łączenia uprawnień okresowych w grupy oraz uwzględnienie uprawnień okresowych w mechanizmach importu.
 6. (IP-10616) Poprawa wykazywania wynagrodzenia należnego za październik w raporcie GUS Z-12 w przypadku list płac z przesunięciem wypłaty na kolejny miesiąc.
 7. (IP-10622) Możliwość wyszukiwania definicji składników płacowych po numerze podczas wprowadzania elementów wynagrodzenia pracownika.

Moduł Płace

 1. (IP-7943) Poprawa wyłączenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku list płac z limitowaną składką zdrowotną oraz opodatkowanym wynagrodzeniem z ZFŚS.
 2. (IP-9393) Wykazywanie na PIT-11 przychodu z ostatniej składki PPK dla pracowników zwolnionych lub rezygnujących z uczestnictwa PPK w przypadku opodatkowania przychodu ze składek PPK z miesięcznym przesunięciem.
 3. (IP-9683) Waloryzacja podstawy zasiłku rehabilitacyjnego przed podwyższeniem jej do kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 4. (IP-9641) Możliwość określenia procentu pracy twórczej w miesięcznych okresach przypisywanych do umowy pracownika.
 5. (IP-8397) Uniwersalny format CSV dla generowania pliku dekretu księgowego z możliwością konfiguracji przez użytkownika układu pól w pliku.
 6. (IP-9642) Rozbudowa możliwości konfigurowania formuł składników płacowych o funkcję sumującą narastająco wartości z okresu obowiązywania danego składnika.
 7. (IP-9854) Możliwość uwzględnienia liczby dni zatrudnienia ze wszystkich okresów zatrudnienia oraz aktualnej podstawy ekwiwalentu urlopowego w formule składnika płacowego.
 8. (IP-9857) Sprawdzanie poprawności konfiguracji składnika płacowego, rozliczającego potrącenie, którego wartość może wpływać na kwotę netto tylko po rozliczeniu wynagrodzenia z umowy.
 9. (IP-9873) Dodanie podsumowania błędów wynikających ze sprawdzenia poprawności danych przy wprowadzaniu lub edycji bilansu otwarcia.
 10. (IP-9801) Rozbudowa konfiguracji formuły składnika płacowego o funkcję zliczającą godziny przepracowane w danym przedziale godzinowym.
 11. (IP-9880) Wprowadzenie składników płacowych wspomagających weryfikację wartości na PIT-11: Odliczana od podatku składka na ubezpieczenie zdrowotne – Ulga dla osób do 26 roku życia, Podatek od zasiłków – Umowa o pracę.
 12. (IP-9720) Rozbudowa aplikacji o moduł Pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej.
 13. (IP-9933) Uwzględnianie pracowników zwolnionych w dniu generowania Raportu kwalifikacji do PPK.
 14. (IP-9936) Dodanie pola Podstawa nadgodzin w miesięcznych wpisach bilansu otwarcia.
 15. (IP-9940) Rozbudowa bilansów otwarcia o nowe pola PIT, związane z umowami zlecenia oraz przychodami z innych źródeł. Uwzględnienie pól w arkuszu importu standardowego danych pracowników.
 16. (IP-9947) Aktualizacja struktur e-deklaracji PIT, wysyłanych w postaci elektronicznej.
 17. (IP-9972) Wprowadzenie ustawienia decydującego o sposobie uwzględniania składek na PPK w przypadku ubruttawiania składników płacowych na liście płac.
 18. (IP-9990) Poprawa naliczania automatycznego wyrównania do minimalnego wynagrodzenia brutto w przypadku rozliczania zaległej choroby z poprzednich miesięcy.
 19. (IP-9998) Dodanie pola PIT dotyczącego rezygnacji lub przekroczenia limitu ulgi dla młodych do bilansów otwarcia.
 20. (IP-10002) Wykazywanie składek na PPK z miesięcznym przesunięciem dla zwolnionych pracowników na deklaracji RCA.
 21. (IP-10005) Wprowadzenie nowych kwot ustawowych na rok 2021.
 22. (IP-10007) Możliwość rozliczenia składnika płacowego, przypisanego w danych płacowych pracownika, niezależnie od okresów umów i aneksów aktywnych w danym miesiącu.
 23. (IP-10028) Naliczanie ulgi podatkowej dla młodych zatrudnionych na podstawie umowy o praktykę absolwencką.
 24. (IP-9889) Dodanie możliwości wyboru układu księgowego generowanego dekretu. Dostępne opcje to Płacowy – ze zagregowanymi liniami Wn/Ma oraz Księgowy – z rozdzielonymi liniami Wn/Ma.
 25. (IP-10084) Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego z pominięciem okresów pogorszonych warunków zatrudnienia u pracowników, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.
 26. (IP-10097: Możliwość określenia osoby kontaktowej, numeru umowy oraz dodatkowych danych identyfikujących pracownika dla generowanych z systemu plików PPK.
 27. (IP-10112) Obsługa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika z ulgą dla młodych, który jednocześnie osiąga przychód z tytułu oddelegowania za granicę.
 28. (IP-10120) Poprawka raportowania świadczeń rehabilitacyjnych na Karcie zasiłkowej.
 29. (IP-10124) Domyślne wyświetlanie zakładki z korektami zaliczek w oknie informacji dodatkowych dla PIT-4R.
 30. (IP-10122) Uwzględnienie w dokumencie PIT-4R zaliczek na podatek dla pracownika, który przeszedł do innej firmy w trybie przejęcia, a następnie został ponownie zatrudniony.
 31. (IP-10109) Dodanie nowego pola dla PIT w bilansie otwarcia dla dochodu zwolnionego z podatku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przy rezygnacji  lub przekroczeniu limitu ulgi dla młodych.
 32. (IP-10127) Dodanie ustawienia decydującego o sposobie opodatkowania składek na PPK.
 33. (IP-10128) Uwzględnienie urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego w raporcie ZUS IWA.
 34. (IP-10134) Poprawa rozliczania świadczenia rehabilitacyjnego po zmianie etatu, która nastąpiła w trakcie trwania choroby finansowanej przez ZUS w 80%.
 35. (IP-10133) Poprawa wyboru pracowników, dla których można wygenerować Raport przychodów emeryta i rencisty.
 36. (IP-10151) Rozbudowa Raportu deklaracji PIT o pracowników zewnętrznych i kolumnę z adresem pobranym do wysyłki deklaracji.
 37. (IP-10153) Poprawa naliczania składek ZUS dla pracownika z ulgą dla młodych, dla którego naliczono ujemny składnik stanowiący korektę wynagrodzenia chorobowego.
 38. (IP-10168) Wprowadzenie ustawienia dla ubruttawianych składników płacowych, za pomocą którego wskazujemy podmiot obciążony kosztami podatku. Dzięki temu składnik może ubruttowić się tylko o składki ZUS, a koszt podatku poniesie pracownik.
 39. (IP-10173) Dodanie opcji raportowania: dni, wynagrodzenia oraz szczegółów do Raportu rozliczonych absencji.
 40. (IP-10154) Nowe ustawienie na definicji składnika, na podstawie którego pobierane są wartości do sekcji D i E Deklaracji RPA.
 41. (IP-10233) Poprawa generowania chorób na podstawie zwolnienia lekarskiego w przypadku przerwy między poszczególnymi zwolnieniami wynoszącej równe 60 dni.
 42. (IP-10261) Możliwość uwzględnienia liczby dni stażu u poprzednich pracodawców w formule składnika płacowego.
 43. (IP-10329) Nowy składnik płacowy Wyrównanie zasiłku rodzicielskiego.
 44. (IP-10545) Umożliwienie zapisu formuły funkcji w definicji składnika płacowego do 2500 znaków.
 45. (IP-10587) Nowe składniki płacowe: Zasiłek macierzyński – umowy cywilnoprawne, Zasiłek rodzicielski – umowy cywilnoprawne.
 46. (IP-10614) Poprawa prezentacji liczby godzin rzeczywiście przepracowanych w podstawie dopłaty urlopowej dla pracownika z wprowadzonymi absencjami w godzinach i minutach.
 47. (IP-10687) Poprawa naliczania dopłaty urlopowej za ostatni dzień urlopu wypoczynkowego, występującego na przełomie dwóch miesięcy i rozliczanego na dwóch listach płac.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-9929) Nowy rodzaj absencji chorobowej – Kwarantanna lub izolacja domowa.
 2. (IP-10054) Komunikat z ostrzeżeniem podczas próby wykonania operacji, wymagającej odświeżenia okresów rozliczeniowych na rok, w którym nie mamy wygenerowanego kalendarza firmowego.
 3. (IP-10117) Raportowanie danych na karcie ewidencji czasu pracy przy włączonym trybie Traktuj plan jako realizację.
 4. (IP-9920) Rozbudowa ewidencji czasu pracy o karty pracy, pozwalające na rejestrowanie czasu przepracowanego przez pracowników według wybranych analityk: nośników kosztów, stanowisk kosztowych lub projektów; oraz wprowadzenie ustawień pozwalających na określenie dla każdego pracownika, jakie sposoby rejestracji mają być dla niego dostępne: praca akordowa, karty pracy, wpisy RCP.
 5. (IP-10617) Poprawa okresu raportowania nieobecności na raporcie Macierz absencji.

Moduł Import

 1. (IP-9900) Dodanie arkusza importu standardowego okresów pracy twórczej.
 2. (IP-10067) Dodanie arkusza importu standardowego okresów uczestnictwa w PKZP oraz pożyczek z PKZP.
 3. (IP-10099) Dodanie arkusza importu standardowego  realizacji akordów.
 4. (IP-10275) Uwzględnienie pola funkcja pracownika dla umowy w imporcie standardowym pracowników.
 5. (IP-9924) Optymalizacja importu uprawnień okresowych z pliku importu danych pracowników.
 6. (IP-10012) Umożliwienie importu składników płacowych z częścią ułamkową większą niż dwa miejsca po przecinku.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-9875) Nowe wzory formularzy PIT-4R(10), PIT-8AR(9) i PIT-11(26) na rok 2020.
 2. (IP-10060) Nowe wzory formularzy PIT-4R(11) i PIT-8AR(10) na rok 2020/2021.
 3. (IP-10061) Nowy wzór formularza PIT-11(27) na rok 2021.
 4. (IP-10152) Poprawa wydruku informacji o braku wykorzystania urlopu opiekuńczego na świadectwie pracy.
 5. (IP-10303) Poprawa zamykania procesu po konwersji drukowanych w systemie dokumentów do PDF.

Inne zmiany

 1. (IP-9640) Nowa warstwa integracji w postaci API, pozwalająca na zasilanie systemu iPersonel danymi kadrowymi i płacowymi z systemów zewnętrznych.
 2. (IP-9886) Ograniczenie wglądu w listę użytkowników systemu w przypadku braku odpowiednich praw oraz dodanie zakładki „Moje konto” w stałych danych systemowych, w której użytkownik może edytować swoje dane.
 3. (IP-9910) Dodanie mechanizmów uwierzytelniania, pozwalających na logowanie SSO oparte o protokół OpenID Connect.
 4. (IP-9918) Dodanie możliwości ustawienia liczby sprawdzanych w historii haseł oraz wymagalności małej litery w haśle.
 5. (IP-9926) Dodanie w ustawieniach bezpieczeństwa możliwości wprowadzenia listy dozwolonych rozszerzeń dla załączników, które mogą być dodawane do aplikacji.
 6. (IP-9970) Dodanie synchronizacji nośnika kosztów.
 7. (IP-10000) Aktualizacja ustawień bezpieczeństwa aplikacji.
 8. (IP-10239) Możliwość ustawienia domyślnego języka dla systemu w konfiguracji aplikacji.

Portal Pracownika

 1. (IP-9891) (IP-10351)  Poprawki bezpieczeństwa – uzupełnienie konfiguracji zabezpieczeń formularzy oraz mechanizmu ciasteczek.
 2. (IP-9969) Poprawa wyświetlania akordów dla identycznych składników z różnych umów w tym samym miesiącu.
 3. (IP-10142) Poprawa zapisu akordów.

Przelewy

 1. (IP-10052) Nowy format pliku przelewu bankowego – Elixir dla banku BGŻ BNB Paribas.
 2. (IP-10145) Nowy format pliku przelewu bankowego – SEPA XML dla banku BRE.
 3. (IP-10146) Nowy format pliku przelewu bankowego – SEPA dla BGŻ BNP Paribas.
 4. (IP-10620) Aktualizacja nazw i kodów SWIFT dla Deutsche Bank i Bank Gospodarki Żywnościowej.
 5. (IP-9856) Aktualizacja formatu pliku przelewowego Elixir dla ING – znaki specjalne oraz diakrytyczne są teraz dozwolone.
 6. (IP-10510) Możliwość wyświetlenia wybranych numerów pracownika w danych przelewu bankowego.
Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.