Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.32

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.32

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-8397) Uniwersalny format CSV dla generowania pliku dekretu księgowego z możliwością konfiguracji przez użytkownika układu pól w pliku.
 2. (IP-9720) Rozbudowa aplikacji o moduł Pracowniczej kasy  zapomogowo – pożyczkowej.
 3. (IP-9920) Rozbudowa ewidencji czasu pracy o karty pracy, pozwalające na rejestrowanie czasu przepracowanego przez pracowników według wybranych analityk: nośników kosztów, stanowisk kosztowych lub projektów; oraz wprowadzenie ustawień pozwalających na określenie dla każdego pracownika, jakie sposoby rejestracji mają być dla niego dostępne: praca akordowa, karty pracy, wpisy RCP.
 4. (IP-10084) Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego z pominięciem okresów pogorszonych warunków zatrudnienia u pracowników, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.

Moduł Kadry

 1. (IP-9197) Dodanie mechanizmu automatycznego zamykania okresów obowiązywania ubezpieczeń po zmianie okresu umowy cywilnoprawnej.
 2. (IP-9706) Wyświetlanie komunikatu z ostrzeżeniem przy próbie wprowadzenia urlopu opiekuńczego dla pracownika, który nie ma zarejestrowanych członków rodziny.
 3. (IP-9883) Sprawdzanie wymagalności tytułu ubezpieczenia dla umów o dzieło po 1 stycznia 2021 roku.
 4. (IP-9890) Dodanie Raportu uprawnień okresowych, prezentującego wpisy aktywne lub kończące się w podanym okresie.
 5. (IP-9982) Możliwość łączenia uprawnień okresowych w grupy oraz uwzględnienie uprawnień okresowych w mechanizmach importu.
 6. (IP-10616) Poprawa wykazywania wynagrodzenia należnego za październik w raporcie GUS Z-12 w przypadku list płac z przesunięciem wypłaty na kolejny miesiąc.
 7. (IP-10622) Możliwość wyszukiwania definicji składników płacowych po numerze podczas wprowadzania elementów wynagrodzenia pracownika.

Moduł Płace

 1. (IP-7943) Poprawa wyłączenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku list płac z limitowaną składką zdrowotną oraz opodatkowanym wynagrodzeniem z ZFŚS.
 2. (IP-9393) Wykazywanie na PIT-11 przychodu z ostatniej składki PPK dla pracowników zwolnionych lub rezygnujących z uczestnictwa PPK w przypadku opodatkowania przychodu ze składek PPK z miesięcznym przesunięciem.
 3. (IP-9683) Waloryzacja podstawy zasiłku rehabilitacyjnego przed podwyższeniem jej do kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 4. (IP-9641) Możliwość określenia procentu pracy twórczej w miesięcznych okresach przypisywanych do umowy pracownika.
 5. (IP-8397) Uniwersalny format CSV dla generowania pliku dekretu księgowego z możliwością konfiguracji przez użytkownika układu pól w pliku.
 6. (IP-9642) Rozbudowa możliwości konfigurowania formuł składników płacowych o funkcję sumującą narastająco wartości z okresu obowiązywania danego składnika.
 7. (IP-9854) Możliwość uwzględnienia liczby dni zatrudnienia ze wszystkich okresów zatrudnienia oraz aktualnej podstawy ekwiwalentu urlopowego w formule składnika płacowego.
 8. (IP-9857) Sprawdzanie poprawności konfiguracji składnika płacowego, rozliczającego potrącenie, którego wartość może wpływać na kwotę netto tylko po rozliczeniu wynagrodzenia z umowy.
 9. (IP-9873) Dodanie podsumowania błędów wynikających ze sprawdzenia poprawności danych przy wprowadzaniu lub edycji bilansu otwarcia.
 10. (IP-9801) Rozbudowa konfiguracji formuły składnika płacowego o funkcję zliczającą godziny przepracowane w danym przedziale godzinowym.
 11. (IP-9880) Wprowadzenie składników płacowych wspomagających weryfikację wartości na PIT-11: Odliczana od podatku składka na ubezpieczenie zdrowotne – Ulga dla osób do 26 roku życia, Podatek od zasiłków – Umowa o pracę.
 12. (IP-9720) Rozbudowa aplikacji o moduł Pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej.
 13. (IP-9933) Uwzględnianie pracowników zwolnionych w dniu generowania Raportu kwalifikacji do PPK.
 14. (IP-9936) Dodanie pola Podstawa nadgodzin w miesięcznych wpisach bilansu otwarcia.
 15. (IP-9940) Rozbudowa bilansów otwarcia o nowe pola PIT, związane z umowami zlecenia oraz przychodami z innych źródeł. Uwzględnienie pól w arkuszu importu standardowego danych pracowników.
 16. (IP-9947) Aktualizacja struktur e-deklaracji PIT, wysyłanych w postaci elektronicznej.
 17. (IP-9972) Wprowadzenie ustawienia decydującego o sposobie uwzględniania składek na PPK w przypadku ubruttawiania składników płacowych na liście płac.
 18. (IP-9990) Poprawa naliczania automatycznego wyrównania do minimalnego wynagrodzenia brutto w przypadku rozliczania zaległej choroby z poprzednich miesięcy.
 19. (IP-9998) Dodanie pola PIT dotyczącego rezygnacji lub przekroczenia limitu ulgi dla młodych do bilansów otwarcia.
 20. (IP-10002) Wykazywanie składek na PPK z miesięcznym przesunięciem dla zwolnionych pracowników na deklaracji RCA.
 21. (IP-10005) Wprowadzenie nowych kwot ustawowych na rok 2021.
 22. (IP-10007) Możliwość rozliczenia składnika płacowego, przypisanego w danych płacowych pracownika, niezależnie od okresów umów i aneksów aktywnych w danym miesiącu.
 23. (IP-10028) Naliczanie ulgi podatkowej dla młodych zatrudnionych na podstawie umowy o praktykę absolwencką.
 24. (IP-9889) Dodanie możliwości wyboru układu księgowego generowanego dekretu. Dostępne opcje to Płacowy – ze zagregowanymi liniami Wn/Ma oraz Księgowy – z rozdzielonymi liniami Wn/Ma.
 25. (IP-10084) Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego z pominięciem okresów pogorszonych warunków zatrudnienia u pracowników, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19.
 26. (IP-10097: Możliwość określenia osoby kontaktowej, numeru umowy oraz dodatkowych danych identyfikujących pracownika dla generowanych z systemu plików PPK.
 27. (IP-10112) Obsługa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika z ulgą dla młodych, który jednocześnie osiąga przychód z tytułu oddelegowania za granicę.
 28. (IP-10120) Poprawka raportowania świadczeń rehabilitacyjnych na Karcie zasiłkowej.
 29. (IP-10124) Domyślne wyświetlanie zakładki z korektami zaliczek w oknie informacji dodatkowych dla PIT-4R.
 30. (IP-10122) Uwzględnienie w dokumencie PIT-4R zaliczek na podatek dla pracownika, który przeszedł do innej firmy w trybie przejęcia, a następnie został ponownie zatrudniony.
 31. (IP-10109) Dodanie nowego pola dla PIT w bilansie otwarcia dla dochodu zwolnionego z podatku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przy rezygnacji  lub przekroczeniu limitu ulgi dla młodych.
 32. (IP-10127) Dodanie ustawienia decydującego o sposobie opodatkowania składek na PPK.
 33. (IP-10128) Uwzględnienie urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego w raporcie ZUS IWA.
 34. (IP-10134) Poprawa rozliczania świadczenia rehabilitacyjnego po zmianie etatu, która nastąpiła w trakcie trwania choroby finansowanej przez ZUS w 80%.
 35. (IP-10133) Poprawa wyboru pracowników, dla których można wygenerować Raport przychodów emeryta i rencisty.
 36. (IP-10151) Rozbudowa Raportu deklaracji PIT o pracowników zewnętrznych i kolumnę z adresem pobranym do wysyłki deklaracji.
 37. (IP-10153) Poprawa naliczania składek ZUS dla pracownika z ulgą dla młodych, dla którego naliczono ujemny składnik stanowiący korektę wynagrodzenia chorobowego.
 38. (IP-10168) Wprowadzenie ustawienia dla ubruttawianych składników płacowych, za pomocą którego wskazujemy podmiot obciążony kosztami podatku. Dzięki temu składnik może ubruttowić się tylko o składki ZUS, a koszt podatku poniesie pracownik.
 39. (IP-10173) Dodanie opcji raportowania: dni, wynagrodzenia oraz szczegółów do Raportu rozliczonych absencji.
 40. (IP-10154) Nowe ustawienie na definicji składnika, na podstawie którego pobierane są wartości do sekcji D i E Deklaracji RPA.
 41. (IP-10233) Poprawa generowania chorób na podstawie zwolnienia lekarskiego w przypadku przerwy między poszczególnymi zwolnieniami wynoszącej równe 60 dni.
 42. (IP-10261) Możliwość uwzględnienia liczby dni stażu u poprzednich pracodawców w formule składnika płacowego.
 43. (IP-10329) Nowy składnik płacowy Wyrównanie zasiłku rodzicielskiego.
 44. (IP-10545) Umożliwienie zapisu formuły funkcji w definicji składnika płacowego do 2500 znaków.
 45. (IP-10587) Nowe składniki płacowe: Zasiłek macierzyński – umowy cywilnoprawne, Zasiłek rodzicielski – umowy cywilnoprawne.
 46. (IP-10614) Poprawa prezentacji liczby godzin rzeczywiście przepracowanych w podstawie dopłaty urlopowej dla pracownika z wprowadzonymi absencjami w godzinach i minutach.
 47. (IP-10687) Poprawa naliczania dopłaty urlopowej za ostatni dzień urlopu wypoczynkowego, występującego na przełomie dwóch miesięcy i rozliczanego na dwóch listach płac.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-9929) Nowy rodzaj absencji chorobowej – Kwarantanna lub izolacja domowa.
 2. (IP-10054) Komunikat z ostrzeżeniem podczas próby wykonania operacji, wymagającej odświeżenia okresów rozliczeniowych na rok, w którym nie mamy wygenerowanego kalendarza firmowego.
 3. (IP-10117) Raportowanie danych na karcie ewidencji czasu pracy przy włączonym trybie Traktuj plan jako realizację.
 4. (IP-9920) Rozbudowa ewidencji czasu pracy o karty pracy, pozwalające na rejestrowanie czasu przepracowanego przez pracowników według wybranych analityk: nośników kosztów, stanowisk kosztowych lub projektów; oraz wprowadzenie ustawień pozwalających na określenie dla każdego pracownika, jakie sposoby rejestracji mają być dla niego dostępne: praca akordowa, karty pracy, wpisy RCP.
 5. (IP-10617) Poprawa okresu raportowania nieobecności na raporcie Macierz absencji.

Moduł Import

 1. (IP-9900) Dodanie arkusza importu standardowego okresów pracy twórczej.
 2. (IP-10067) Dodanie arkusza importu standardowego okresów uczestnictwa w PKZP oraz pożyczek z PKZP.
 3. (IP-10099) Dodanie arkusza importu standardowego  realizacji akordów.
 4. (IP-10275) Uwzględnienie pola funkcja pracownika dla umowy w imporcie standardowym pracowników.
 5. (IP-9924) Optymalizacja importu uprawnień okresowych z pliku importu danych pracowników.
 6. (IP-10012) Umożliwienie importu składników płacowych z częścią ułamkową większą niż dwa miejsca po przecinku.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-9875) Nowe wzory formularzy PIT-4R(10), PIT-8AR(9) i PIT-11(26) na rok 2020.
 2. (IP-10060) Nowe wzory formularzy PIT-4R(11) i PIT-8AR(10) na rok 2020/2021.
 3. (IP-10061) Nowy wzór formularza PIT-11(27) na rok 2021.
 4. (IP-10152) Poprawa wydruku informacji o braku wykorzystania urlopu opiekuńczego na świadectwie pracy.
 5. (IP-10303) Poprawa zamykania procesu po konwersji drukowanych w systemie dokumentów do PDF.

Inne zmiany

 1. (IP-9640) Nowa warstwa integracji w postaci API, pozwalająca na zasilanie systemu iPersonel danymi kadrowymi i płacowymi z systemów zewnętrznych.
 2. (IP-9886) Ograniczenie wglądu w listę użytkowników systemu w przypadku braku odpowiednich praw oraz dodanie zakładki „Moje konto” w stałych danych systemowych, w której użytkownik może edytować swoje dane.
 3. (IP-9910) Dodanie mechanizmów uwierzytelniania, pozwalających na logowanie SSO oparte o protokół OpenID Connect.
 4. (IP-9918) Dodanie możliwości ustawienia liczby sprawdzanych w historii haseł oraz wymagalności małej litery w haśle.
 5. (IP-9926) Dodanie w ustawieniach bezpieczeństwa możliwości wprowadzenia listy dozwolonych rozszerzeń dla załączników, które mogą być dodawane do aplikacji.
 6. (IP-9970) Dodanie synchronizacji nośnika kosztów.
 7. (IP-10000) Aktualizacja ustawień bezpieczeństwa aplikacji.
 8. (IP-10239) Możliwość ustawienia domyślnego języka dla systemu w konfiguracji aplikacji.

Portal Pracownika

 1. (IP-9891) (IP-10351)  Poprawki bezpieczeństwa – uzupełnienie konfiguracji zabezpieczeń formularzy oraz mechanizmu ciasteczek.
 2. (IP-9969) Poprawa wyświetlania akordów dla identycznych składników z różnych umów w tym samym miesiącu.
 3. (IP-10142) Poprawa zapisu akordów.

Przelewy

 1. (IP-10052) Nowy format pliku przelewu bankowego – Elixir dla banku BGŻ BNB Paribas.
 2. (IP-10145) Nowy format pliku przelewu bankowego – SEPA XML dla banku BRE.
 3. (IP-10146) Nowy format pliku przelewu bankowego – SEPA dla BGŻ BNP Paribas.
 4. (IP-10620) Aktualizacja nazw i kodów SWIFT dla Deutsche Bank i Bank Gospodarki Żywnościowej.
 5. (IP-9856) Aktualizacja formatu pliku przelewowego Elixir dla ING – znaki specjalne oraz diakrytyczne są teraz dozwolone.
 6. (IP-10510) Możliwość wyświetlenia wybranych numerów pracownika w danych przelewu bankowego.