Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.31

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.31

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-8654) Aktualizacja deklaracji ZUS RCA zgodnie z nową wersją programu Płatnik. Obsługa pola dotyczącego wpłaty składek na PPK.
 2. (IP-9374) Nowa funkcjonalność, umożliwiająca zatrudnienie pracownika równolegle na dwie umowy o pracę, na różne stanowiska. Obsługa dwóch równoległych etatów, a co za tym idzie naliczanie list płac, składek do ZUS, podatku. Obsługa raportowania w systemie iPersonel, w tym raportów do ZUS oraz PIT-ów.
 3. (IP-9424) Dodanie parametru umożliwiającego automatyczne naliczanie składnika wyrównującego wynagrodzenie pracownika do ustawowej wartości wynagrodzenia minimalnego brutto.
 4. (IP-9630) Prezentacja urlopu opiekuńczego dostosowana do dwóch trybów wykorzystania: w dniach lub godzinach. Poprawka prezentacji urlopu wykorzystanego w godzinach dla pracowników zatrudnionych na część etatu.
 5. (IP-9671) Wprowadzenie ustawienia decydującego o wyborze miesięcy do podstawy dopłaty urlopowej dla list płac z przesunięciem wypłaty na następny miesiąc.
 6. (IP-9677) Nowe ustawienie płacowe, umożliwiające pominięcie wyrównania podstawy wynagrodzenia chorobowego do minimalnego wynagrodzenia, gdy w trakcie trwania choroby etat zostaje zwiększony lub zmienia się kwota wynagrodzenia minimalnego.

Moduł Kadry

 1. (IP-9374) Nowa funkcjonalność umożliwiająca zatrudnienie pracownika równolegle na dwie umowy o pracę na różne stanowiska. Obsługa dwóch równoległych etatów, a co za tym idzie naliczanie list płac, składek do ZUS, podatku. Obsługa raportowania w całym systemie iPersonel, w tym raportów do ZUS oraz PIT-ów.
 2. (IP-9651) Poprawienie numeracji dokumentów w teczce pracownika po usunięciu umowy lub aneksu z podpiętymi dokumentami.
 3. (IP-9711) Poprawienie błędu w wyświetlaniu dat zatrudnienia przy wprowadzaniu nowego podmiotu zewnętrznego, podczas przejścia do wprowadzania danych adresowych.

Moduł Płace

 1. (IP-8654) Aktualizacja deklaracji ZUS RCA zgodnie z nową wersją programu Płatnik. Obsługa pola dotyczącego wpłaty składek na PPK.
 2. (IP-8838) Poprawa naliczania podatku ryczałtowego dla nierezydenta, zatrudnionego na umowę zlecenie na czas nieokreślony.
 3. (IP-9074) Rozbudowa bilansu otwarcia o składki na PPK oraz uwzględnienie ich na liście płac.
 4. (IP-9209) Poprawa rozliczania wynagrodzenia za nadgodziny ponadnormatywne przy jednoczesnym rozliczaniu zaległych nadgodzin 50% i 100% z rocznego okresu rozliczeniowego.
 5. (IP-9424) Dodanie parametru, umożliwiającego automatyczne naliczanie składnika wyrównującego wynagrodzenie pracownika do ustawowej wartości minimalnego brutto.
 6. (IP-9636) Zabezpieczenie minimalnej kwoty netto po naliczeniu potrącenia w przypadku, gdy pracownik na liście płac miał wyrównanie zasiłku ze znakiem ujemnym.
 7. (IP-9646) Poprawa naliczania składek PPE w przypadku naliczania wielu list płac w miesiącu rezygnacji z programu z różnymi terminami wypłat.
 8. (IP-9671) Wprowadzenie ustawienia decydującego o wyborze miesięcy do podstawy dopłaty urlopowej dla list płac z przesunięciem wypłaty na następny miesiąc.
 9. (IP-9677) Ustawienie płacowe umożliwiające pominięcie wyrównania podstawy wynagrodzenia chorobowego do minimalnego wynagrodzenia, gdy w trakcie trwania choroby etat zostaje zwiększony lub zmienia się kwota wynagrodzenia minimalnego.
 10. (IP-9678) Poprawa kopiowania podstawy zasiłku chorobowego z poprzedniego miesiąca w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca.
 11. (IP-9691) Naliczanie redukcji chorobowych podczas rozliczania zaległych chorób, w przypadku zmiany składnika wynagrodzenia zasadniczego.
 12. (IP-9693) Poprawa wyłączania kosztów uzyskania przychodu na dodatkowej liście płac, rozliczającej świadczenia ZFŚS dla pracownika korzystającego z ulgi dla młodych do 26 roku życia.
 13. (IP-9697) Modyfikacja deklaracji ZUS RCA zgodnie z nowymi przepisami. Dodanie ustawienia sterującego sposobem raportowania składek pracodawcy na PPK – możliwość wyboru, czy składki mają być raportowane w miesiącu naliczenia, czy z miesięcznym przesunięciem zgodnie z datą wypłaty.
 14. (IP-9699) Zwiększenie priorytetu drukowania na paskach płacowych kodu tytułu ubezpieczenia aktywnej umowy cywilnoprawnej w stosunku do kodu 3000, wynikającego z ustania zatrudnienia.
 15. (IP-9700) Poprawa prezentacji daty wypłaty w raporcie list płac – wyświetlana jest faktyczna data wypłaty.
 16. (IP-9701) Poprawa zerowania składek na Fundusz Pracy dla pracownika, który nie zarabia minimalnego brutto, a na dodatkowej liście płac ma wypłacane świadczenia z ZFŚS.
 17. (IP-9709) Aktualizacja wskaźników waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego do końca 2020 roku.
 18. (IP-9710) Poprawa naliczania składki zdrowotnej dla pracownika korzystającego z ulgi dla młodych, dla którego rozliczano zaległe dodatki za pracę w porze nocnej.
 19. (IP-9717) Blokada możliwości zapisania dekretu księgowego z błędami oraz poprawa komunikatu informującego o tych błędach.
 20. (IP-9737) Uwzględnienie numeru paszportu obcokrajowca, nieposiadającego numeru PESEL, w pliku XML z miesięcznymi wartościami składek PPK.
 21. (IP-9742) Rozbudowa raportu ZUS IMIR o nowe pole, dotyczące wpłaty składek na PPK, finansowanych przez płatnika.
 22. (IP-9745) Poprawa redukcji wynagrodzenia w przypadku zbiegu choroby, urlopu wypoczynkowego oraz innej nieobecności niepłatnej, pokrywających pełen plan pracy pracownika w danym miesiącu – zabezpieczenie przed redukcją części wynagrodzenia, przysługującego za urlop wypoczynkowy.
 23. (IP-9768) Zabezpieczenie wynagrodzenia wypłacanego z ZFŚS przed wliczeniem do podstawy potrąceń.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-9339) Możliwość raportowania kolizji absencji z czasem pracy w raporcie Kolizji absencji.
 2. (IP-9630) Prezentacja urlopu opiekuńczego dostosowana do dwóch trybów wykorzystania: w dniach lub godzinach. Poprawka prezentacji urlopu wykorzystanego w godzinach dla pracowników zatrudnionych na część etatu.
 3. (IP-9657) Dodanie szczegółowych informacji wyświetlanych po najechaniu kursorem na wybrane ustawienia czasu pracy.
 4. (IP-9712) Poprawa sposobu ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy pracownik nie wykonywał pracy od dnia 1 stycznia z powodu urlopu bezpłatnego.
 5. (IP-9764) Wykluczenie pracowników, których okres absencji skrócony do daty końca zatrudnienia nie pokrywa się z okresem raportowania w raporcie absencji, przy włączonym ustawieniu pomijania dni spoza okresu zatrudniania.

Moduł Import

 1. (IP-9719) Rozbudowa arkusza importu pracowników o możliwość importu uprawnień okresowych.
 2. (IP-9731) Rozbudowa arkusza importu pracowników o możliwość importu ustalonych progów podatkowych.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-9675) Poprawa prezentacji wykorzystanego urlopu opiekuńczego w godzinach i minutach na świadectwie pracy.
 2. (IP-9694) Pominięcie okresów choroby bez prawa do świadczeń na wydruku świadectwa pracy.

Inne zmiany

 1. (IP-9643) Poprawa przeliczania danych urlopowych po zmianie kalendarza czasu pracy, wynikającej ze zmiany etatu pracownika.
 2. (IP-9662) Usunięcie komunikatu pytającego użytkownika, czy na pewno chce opuścić okno modyfikacji lub podglądu absencji pracownika w sytuacji, gdy nie dokonał żadnych zmian w tym oknie.
 3. (IP-9676) Poprawa weryfikacji aktywnej umowy pracownika w ostatnim dniu zatrudnienia w serwisach integracji.
 4. (IP-9763) Aktualizacja logo LST-Soft oraz zmiana angielskich wersji tłumaczenia dla stałych danych.
 5. (IP-9775) Dodanie na etapie konfiguracji kont bankowych komunikatu informującego o braku odpowiedniego banku i konieczności uzupełnienia słownika stałych danych.