Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.30

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.30

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-9077) Utworzenie dodatkowych składników płacowych (1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322), sumujących składki na PPK.
 2. (IP-9284) Możliwość dodania dodatkowej opieki nad zdrowym dzieckiem, której okres nie jest limitowany przez system (w związku z Tarczą Antykryzysową).
 3. (IP-9289) Nowy sposób rozliczenia zbieżnych potrąceń za pomocą przypisywania im priorytetów, bez konieczności umieszczania ich w depozycie.
 4. (IP-9372) Wykazanie na liście płac średniej stawki podatku w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego.
 5. (IP-9437) Dodanie opcji powiększenia kwoty wolnej od potrąceń zgodnie z Tarczą Antykryzysową 3.0.
 6. (IP-9444) Poprawa naliczania podstawy zasiłku chorobowego w przypadku zmiany etatu i kontynuacji zasiłku. Naliczanie dwóch różnych podstaw zasiłku dla okresu choroby będącego kontynuacją oraz nowej podstawy po przerwaniu kontynuacji.

Moduł Kadry

 1. (IP-7127) Sprawdzanie zgodności wprowadzanych urlopów opiekuńczych w danym roku odnośnie wymiaru całodniowego lub godzinowego.
 2. (IP-7453) Możliwość wyłączenia wymagalności numeru PESEL dla pracownika na pierwszym etapie zatrudniania.
 3. (IP-7463) Możliwość podania w danych adresowych skróconej nazwy ulicy dla programu Płatnik, jeżeli nazwa właściwa jest zbyt długa
 4. (IP-8665) Możliwość włączenia automatycznego uzupełniania daty rozpoczęcia pracy dla umów o pracę.
 5. (IP-8744) Rozbudowa kontroli numeracji paszportów przy wprowadzaniu danych pracownika oraz imporcie.
 6. (IP-9285) Wykazywanie w raporcie badań lekarskich aktualnie przypisanego stanowiska pracy zamiast stanowiska z okresu badań lekarskich.
 7. (IP-9431) Podział parametru „Nie naliczaj składek na fundusze”, na dwa: osobno dla FP oraz FGŚP.
 8. (IP-9634) Uwzględnienie wymiaru czasu pracy, pochodzącego z aneksu, w raporcie przeciętnej liczby zatrudnionych.

Moduł Płace

 1. (IP-7569) Możliwość ustawienia rodzaju kosztów uzyskania przychodu w bilansie otwarcia i jego uwzględnienie w deklaracjach PIT, gdy bilans jest jedynym źródłem danych.
 2. (IP-8021) Poprawa raportowania wartości stanowiącej podstawę składki wypadkowej po przekroczeniu rocznego limitu składek ZUS na wydrukach ZUS RP-7 oraz ZUS-RPA.
 3. (IP-8663) Poprawa rozliczania zaległego urlopu w przypadku wydłużenia okresu absencji na kalendarzu pracownika.
 4. (IP-8669) Poprawa czytelności pomocy kontekstowej na ekranie ustawień naliczania listy płac.
 5. (IP-8704) Możliwość konfiguracji dodatkowego progu skali podatkowej, jako obowiązującego dla danego pracownika przez cały rok podatkowy lub do momentu osiągnięcia limitu przychodu.
 6. (IP-8710) Możliwość wprowadzenia podstawy podatku oraz podstawy składek emerytalnych i rentowych w historii zatrudnienia.
 7. (IP-8741) Naliczanie redukcji o zaległe choroby na kolejnych listach płac za ten sam okres. Dotyczy przypadku rozliczenia choroby na pierwszej liście płac przy jednoczesnym występowaniu na dodatkowych listach płac składników wymagających redukcji.
 8. (IP-8742) Rozbudowa mechanizmu kontroli poprawności konfiguracji składników ubruttowianych.
 9. (IP-8768) Możliwość filtrowania deklaracji ze względu na typ uczestnictwa w Raporcie uczestnictwa w PPK.
 10. (IP-8808) Możliwość wyboru typu nagłówka dla kolumn raportu list płac oraz funkcji eksportu listy płac – numer składnika, nazwa składnika, numer i nazwa składnika.
 11. (IP-8850) Poprawa naliczania ulgi dla młodych dla pracownika otrzymującego świadczenie z ZFŚS.
 12. (IP-8996) Dodatkowe opcje filtrowania kart przychodu dla pracowników, nieposiadających przychodu z różnego rodzaju umów.
 13. (IP-9016) Poprawa błędu generowania PIT-11, powodowanego przez różnicę formatów numeru paszportu pracownika w różnych miejscach Systemu.
 14. (IP-9022) Poprawa wyświetlania zaległych urlopów w oknie bilansów otwarcia.
 15. (IP-9068) Usprawnienie kolorowania elementów w edytorze formuł składników płacowych oraz wyeliminowanie błędu dublowania spacji w tekście formuły.
 16. (IP-9076) Poprawa ubruttowienia stawki akordowej, rozliczanej na dodatkowej liście płac.
 17. (IP-9077) Utworzenie dodatkowych składników płacowych (1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322), sumujących składki na PPK.
 18. (IP-9208) Poprawa uzupełniania miesięcy przy obliczaniu czasu pracy dla dopłaty urlopowej, gdy włączone jest ustawienie pobierania czasu pracy tylko z list głównych.
 19. (IP-9289) Nowy sposób rozliczenia zbieżnych potrąceń za pomocą przypisywania im priorytetów, bez konieczności umieszczania ich w depozycie.
 20. (IP-9329) Możliwość eksportu z poziomu listy płac jednego składnika wraz z jego składowymi do raportu w postaci arkusza Excel.
 21. (IP-9359) Obsługa na deklaracji ZUS ZWUA kodu 800 – Wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Niewypełnianie sekcji 5 dokumentu.
 22. (IP-9370) Poprawa obsługi pustych wartości w funkcji konwertującej kwotę na kwotę słownie, którą można użyć przy budowaniu szablonu wydruku dokumentów.
 23. (IP-9372) Wykazanie na liście płac średniej stawki podatku w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego.
 24. (IP-9392) Poprawa wybierania okresów ubezpieczenia chorobowego z wielu umów cywilnoprawnych na potrzeby obliczania podstawy zasiłku chorobowego.
 25. (IP-9413) Aktualizacja kwoty wolnej od podatku za świadczenia rzeczowe i pieniężne z ZFŚS.
 26. (IP-9421) Dodanie filtrowania szablonów wydruków PIT według wybranego roku deklaracji.
 27. (IP-9429) Umożliwienie przekazania daty zatrudnienia do Instytucji Finansowej podczas rejestracji uczestników PPK.
 28. (IP-9434) Przyspieszenie działania oraz zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby „Raportu list płac” oraz „Eksportu listy płac”.
 29. (IP-9437) Dodanie opcji powiększenia kwoty wolnej od potrąceń zgodnie z Tarczą Antykryzysową 3.0.
 30. (IP-9444) Poprawa naliczania podstawy zasiłku chorobowego w przypadku zmiany etatu i kontynuacji zasiłku. Naliczanie dwóch różnych podstaw zasiłku dla okresu choroby będącego kontynuacją, oraz nowej podstawy po przerwaniu kontynuacji.
 31. (IP-9521) Poprawa obliczania czasu rzeczywiście przepracowanego do podstawy dopłaty urlopowej w przypadku choroby dłuższej niż jeden miesiąc, przy przesunięciu wypłaty wynagrodzenia na następny miesiąc.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-7589) Możliwość dodania urlopu macierzyńskiego przed porodem bez wskazania powiązanego z urlopem dziecka.
 2. (IP-8132) Komunikat informujący o przekroczeniu limitu urlopu wychowawczego.
 3. (IP-8702) Poprawa układu eksportowanych do pliku Excel kolumn grupujących, dla ewidencji nadgodzin i pracy nocnej.
 4. (IP-8827) Poprawa wyznaczania wymiaru urlopowego na przyszły rok dla pracowników zatrudnionych w roku bieżącym.
 5. (IP-8836) Poprawa prezentacji dostępnego urlopu opiekuńczego na karcie wymiarów urlopowych.
 6. (IP-9073) Zabezpieczenie przed występowaniem ujemnego czasu dodatkowo przepracowanego, gdy nie zgadza się z liczba nadgodzin.
 7. (IP-9284) Możliwość dodania dodatkowej opieki nad zdrowym dzieckiem, której okres nie jest limitowany przez system (w związku z Tarczą Antykryzysową).
 8. (IP-9286) Możliwość zewidencjonowania przestoju na kalendarzu pracownika.
 9. (IP-9335) Komunikat ostrzegawczy podczas dodawania zwolnienia chorobowego, po którym występują choroby.
 10. (IP-9341) Poprawa aktualizacji danych czasu pracy pracowników po zmianie w kalendarzu, przypisanym do elementu struktury organizacyjnej.
 11. (IP-9343) Poprawa rozliczania czasu dodatkowo przepracowanego, gdy nie zgadza się z liczbą nadgodzin, podczas zamykania okresu rozliczeniowego.
 12. (IP-9375) Możliwość ewidencji czasu dodatkowo przepracowanego w porze nocnej, przy włączonym odczytywaniu pracy nocnej z planu pracy.

Moduł Import

 1. (IP-9234) Możliwość określenia obszaru danych pracownika, do jakiego ma trafić dokument lub załącznik, importowany przez moduł integracji.
 2. (IP-9295) Ostrzeżenie o przekroczeniu dostępnego limitu urlopu wypoczynkowego po imporcie urlopu.
 3. (IP-9364) Zabezpieczenie na wypadek błędnie wprowadzonych dat przez użytkownika w arkuszu importu składników płacowych.
 4. (IP-9387) Dodanie opcji dodatkowej analizy ciągłości choroby przy imporcie eZLA.
 5. (IP-9420) Rozbudowa arkusza importu bilansu otwarcia o wartość przychodu niepodatkowego oraz świadczeń ZFŚS.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-8999) Poprawa wydruku informacji o wykorzystanym urlopie opiekuńczym w dniach lub godzinach na świadectwie pracy.
 2. (IP-9198) Możliwość wykorzystania kształtów i pól tekstowych przy budowaniu wzorów dokumentów.

Przelewy

 1. (IP-9390) Dodatkowy format przelewu dla Citi Bank Handlowy, dedykowany dla systemu działającego w konfiguracji US.

Inne zmiany

 1. (IP-8174) Dodanie raportu informującego o przebiegu synchronizacji danych.
 2. (IP-8576) Zabezpieczenie przed zdublowanym wpisem realizacji czasu pracy podczas integracji z innymi systemami.
 3. (IP-9288) Możliwość wykorzystania dodatkowego operatora różności przy definiowaniu funkcji we wzorach wydruków oraz przy definiowaniu funkcji w składniku płacowym. Można korzystać zamiennie z dwóch zapisów „wartość1 != wartość2” lub „wartość1 <> wartość2”
 4. (IP-9356) Poprawa prezentacji ról systemowych na liście użytkowników.
 5. (IP-9376) Poprawa menu kontekstowego list z możliwością zwijania (np. Rejestracja nadgodzin i pracy nocnej), możliwość sterowania widocznością kolumn oraz możliwość wyczyszczenia ustawionych filtrów „Pokazywanie i ukrywanie kolumn” oraz możliwość wyczyszczenia ustawionych filtrów.
 6. (IP-9430) Możliwość zmiany własnego hasła dla zalogowanego użytkownika.

Optymalizacja techniczna

 1. (IP-7440) Wprowadzenie filtrowania według miesiąca na głównej liście komunikatów w module monitoringu oraz wyczyszczenie historycznych komunikatów użytkownika, dotyczących integracji, które od obecnej wersji będą prezentowane w „Raporcie integracji”.
 2. (IP-9342) Optymalizacja pobierania danych do raportu składek PPK.
 3. (IP-9354) Optymalizacja zasobów używanych przez „Raport rezerw urlopowych”.
 4. (IP-9415) Optymalizacja „Raportu rezerw urlopowych” z podstawą wynagrodzenia, opartą o dzienną wartość ekwiwalentu urlopowego.

Portal Pracownika

 1. (IP-8648) Aktualizacja bibliotek do najnowszej wersji.
 2. (IP-8650) Wyłączenie szczegółów technicznych w komunikatach błędów.
 3. (IP-8651) Poprawki bezpieczeństwa.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem