Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.29

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.29

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-7471) Nowy sposób obliczania zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Podział podstawy podatku na dwie części, liczone według różnych stawek.
 2. (IP-7096) Możliwość filtrowania pracowników, znajdujących się na naliczonej liście płac, według wybranych kryteriów. Należą do nich: rozliczona choroba, urlopy, nadgodziny, praca nocna, a także prezentacja aktywnych i byłych pracowników w oparciu o analizę aktywnych umów w miesiącu naliczenia listy płac.
 3. (IP-8858) Oprogramowanie zmian i pełna obsługa nowego wzoru deklaracji PIT-11 za rok 2019.
 4. (IP-1727) Walidacja adresów do PIT w taki sposób, aby nie mogły współistnieć dwa adresy w tym samym zakresie dat. Pobieranie podczas generowania dokumentów PIT ostatniego aktywnego adresu w roku podatkowym.
 5. (IP-8759) Wprowadzenie nowego typu ulgi podatkowej – rezygnacja z ulgi dla młodych w celu obsłużenia przypadku, gdy pracownik rezygnuje z ulgi (domyślnie system nalicza pełną ulgę dla młodych do ukończenia 26 roku życia).
 6. (IP-8703) Nowa szata graficzna -ustandaryzowanie pod względem estetyki oraz przystosowanie do zmian prawnych wzorów dokumentów dostarczanych wraz z systemem iPersonel.
 7. (IP-6752) Nowa funkcjonalność polegająca na możliwości zdefiniowania różnych szablonów wiadomości email, generowanych z systemu do pracowników oraz wyboru zastosowanego wzoru przy wysyłce różnych typów dokumentów.
 8. (IP-8657) Możliwość konfiguracji szablonu nazwy dla plików paska płacowego według własnych preferencji, np. oznakowanie paska płacowego kodem pracownika.
 9. (IP-7978) Możliwość oznaczenia urlopu wypoczynkowego jako pobyt za granicą dla pracowników z obywatelstwem innym niż polskie. Generowanie komunikatu informacyjnego dzień przed zakończeniem urlopu w ramach modułu Monitoring.
 10. (IP-7976) Możliwość ewidencji okresów pobytu obcokrajowców w Polsce w celu ustalenia prawidłowej rezydencji podatkowej wraz z monitoringiem i ostrzeżeniami o konieczności weryfikacji trybu naliczania podatku dla pracownika po przekroczeniu 183 dni w kraju.
 11. (IP-520) Możliwość ręcznego oznakowania absencji jako rozliczonej ze wskazaniem powiązanego składnika z konkretnej listy płac.
 12. (IP-8701) Dodanie nowego raportu PPK, analizującego wiek i staż pracowników. Na tej podstawie zaprezentowane zostaną daty obowiązkowego zgłoszenia lub wznowienia uczestnictwa w PPK. Raport wykazuje także pracowników w kontekście ich statusu wobec PPK: podleganie, zgłoszenie dobrowolne i ustawowe, rezygnacja, jak również umożliwia wygenerowanie pliku zgłoszeniowego.
 13. (IP-8840) Obsługa przesunięcia o jeden miesiąc zaliczki na podatek dochodowy od składek opłacanych przez pracodawcę na PPK. Wprowadzenie nowych składników płacowych, będących przychodem opodatkowanym, których wartość stanowią składki pracodawcy na PPK z poprzedniego miesiąca.

Moduł kadry

 1. (IP-8564) Dodanie podpowiedzi systemowych odnośnie daty rozpoczęcia okresu uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych w oparciu o bieżącą datę zatrudnienia i trzymiesięczny staż pracy w danym roku.
 2. (IP-8254) Rozbudowa funkcjonalności zarządzania okresem uczestnictwa w PPK: dodanie ostrzeżenia podczas próby wprowadzenia lub usunięcia pracownika, nowe ustawienia sterujące wymagalnością wprowadzenia, podpowiadanie daty końca przy rezygnacji pracownika z uczestnictwa.
 3. (IP-9053) Raport pracowników, którzy podczas zwolnienia byli członkami PPK. Możliwość pobrania pliku XML w standardzie Grupy Projektowej.
 4. (IP-1727) Walidacja adresów do PIT w taki sposób, aby nie mogły współistnieć dwa adresy w tym samym zakresie dat. Pobieranie, podczas generowania dokumentów PIT, ostatniego aktywnego adresu w roku podatkowym.
 5. (IP-8772) Weryfikacja unikalności numeru PESEL osobno dla pracowników i podmiotów zewnętrznych.
 6. (IP-8618) Dodanie nowego typu badań lekarskich: „Badanie sanitarno-epidemiologiczne”.
 7. (IP-9186) Poprawa wprowadzania kwoty miesięcznego limitu potrącenia komorniczego w danych płacowych pracownika.
 8. (IP-8602) Zmiana sposobu obliczania limitu 33 miesięcy trwania zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony w przypadku wystąpienia przerwy w zatrudnieniu – uwzględnienie dni wykraczających poza pełne miesiące osobno dla każdego okresu zatrudnienia.
 9. (IP-8810) Funkcjonalność oznaczania projektów, które system powinien automatycznie zamknąć w momencie zwolnienia pracownika.
 10. (IP-8679) Dodanie opcji kontroli systemowej, pilnującej, aby data rozpoczęcia pracy była zawsze spójna z datą rozpoczęcia umowy.
 11. (IP-8809) Dostosowanie pola na umowie „Miejsce wykonywania pracy” do dłuższych nazw – dodanie większej ilości znaków.
 12. (IP-8634) Poprawa mechanizmu pobierania danych do obliczania liczby dni okresu zasiłkowego narastająco, gdy w trakcie okresu zasiłkowego wystąpiła choroba bez prawa do świadczeń.
 13. (IP-8617) Możliwość wprowadzania w oknie systemowym oraz importu standardowego z Excela zwolnień lekarskich na opiekę nad dzieckiem i członkiem rodziny.
 14. (IP-8133) Automatyczne przypisanie kodu zwolnienia „A” podczas dodawania zwolnienia lekarskiego bezpośrednio po innym zwolnieniu lekarskim lub po przerwie nieprzekraczającej 60 dni.
 15. (IP-7978) Możliwość oznaczenia urlopu wypoczynkowego jako pobyt za granicą dla pracowników z obywatelstwem innym niż polskie. Generowanie komunikatu informacyjnego dzień przed zakończeniem urlopu w ramach modułu Monitoring.
 16. (IP-7976) Możliwość ewidencji okresów pobytu obcokrajowców w Polsce w celu ustalenia prawidłowej rezydencji podatkowej wraz z monitoringiem i ostrzeżeniami o konieczności weryfikacji trybu naliczania podatku dla pracownika po przekroczeniu 183 dni w kraju.
 17. (IP-8894) Poprawa warunków sterujących komunikatem ostrzegawczym o przekroczeniu limitu wolnego za nadgodziny, możliwego do odbioru w ramach jednego okresu rozliczeniowego.
 18. (IP-8699) Dodatkowa informacja na kalendarzu pracownika w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy odnośnie czasu zaplanowanego w trakcie nocnej zmiany.
 19. (IP-7603) Opcja wprowadzenia innej nieobecności nieusprawiedliwionej w ujęciu godzinowym.
 20. (IP-7514) Nowa zakładka Dokumenty, prezentująca listę dokumentów powiązanych z danym podmiotem zewnętrznym wraz z możliwością dodawania w niej nowych dokumentów.

Moduł importu

 1. (IP-9070) Rozbudowa importu nadgodzin i pracy nocnej, poprzez możliwość zawężenia importu wyłącznie do czasu dodatkowo przepracowanego. Wprowadzenie dodatkowej weryfikacji, czy nadgodziny 50% lub 100% nie przekraczają 24 godzin.
 2. (IP-8590) Modyfikacja zabezpieczeń dotyczących wielokrotnego importu miesięcznych wartości bilansu otwarcia – uwzględnienie sytuacji, w której w jednym miesiącu nastąpiły dwie wypłaty.
 3. (IP-8589) Zabezpieczenie przed importem pokrywających się absencji, w przypadku gdy w pliku dla jednego pracownika wprowadzono błędnie kilka absencji w tym samym dniu.
 4. (IP-8757) Możliwość importu haseł pracowników w module importu standardowego.
 5. (IP-8639) Rozbudowa importu zwolnień e-ZLA o obsługę zwolnień z okresem pobytu w szpitalu innym niż okres całego zwolnienia.
 6. (IP-8623) Wyłączenie dodatkowego algorytmu uzupełniania kodu zwolnienia „A” podczas importu zwolnień z e-ZLA i generowania z nich chorób.
 7. (IP-8607) Obsługa i prawidłowa interpretacja wartości „Tak” i  „Nie” w kolumnach pliku importowego, niezależnie od formy zapisu (jako format liczbowy, tekstowy, wartości logiczne).
 8. (IP-8722) Weryfikacja na etapie tworzenia pliku importowego i komunikat błędu pojawiający się w przypadku usunięcia identyfikatorów danych (np. PESEL, kod wewnętrzny).

Moduł płace

 1. (IP-9256) Komunikat ostrzegawczy o sprzecznych ustawieniach z bilansu otwarcia, wchodzących w skład podstawy zasiłku chorobowego.
 2. (IP-9255) Poprawa mechanizmu podejmowania decyzji, w ramach której umowy ma zostać rozliczony jednorazowy składnik płacowy z datą wykraczającą poza okres zatrudnienia, dla pracowników z więcej niż jedną umową w miesiącu.
 3. (IP-9245) Obsługa i poprawne naliczanie dokumentu PIT-11 dla pracownika zwolnionego w trybie przejęcia, a następnie ponownie zatrudnionego w tym samym roku podatkowym.
 4. (IP-9090) Uwzględnienie zmiany maksymalnej podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla urlopu wychowawczego trwającego nieprzerwanie od kilku miesięcy.
 5. (IP-9071) Poprawa wykazywania wartości wynagrodzenia godzinowego na raporcie podstaw zasiłkowych.
 6. (IP-9063) Obsługa znaków specjalnych, które mogą występować np. w nazwie firmy na deklaracjach ZUS podczas wysyłki do Płatnika.
 7. (IP-9062) Poprawa redukcji składników płacowych o liczbę dni roboczych w miesiącu dla pracownika z umową, która nie pokrywa całego miesiąca.
 8. (IP-9051) Poprawa kopiowania składników płacowych z umowy do aneksu w przypadku kilku stawek akordowych, rozliczanych na różne stanowiska kosztowe.
 9. (IP-9050) Automatyczne naliczanie przychodu z tytułu składek pracodawcy za ostatni miesiąc członkostwa w PPK. Przypadek wypłaty wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik zrezygnował z uczestnictwa.
 10. (IP-9043) Poprawa obliczania kwoty wolnej od potrąceń dla członków PPK, którym podatek od składek pracodawcy liczony jest z miesięcznym przesunięciem.
 11. (IP-9042) Rozbudowa raportu składników płacowych o możliwość filtrowania pracowników według statusu zatrudnienia i aktywności umów.
 12. (IP-8995) Obsługa poziomu kosztów w sekcji D dokumentu PIT-11 dla byłego pracownika, któremu wypłacono zaległe wynagrodzenie w następnym roku podatkowym.
 13. (IP-8973) Usprawnienie algorytmu filtrującego umowy w historii pracownika w celu rozliczenia składników płacowych nie przypisanych do żadnej umowy.
 14. (IP-8965) Możliwość oznaczenia składnika płacowego jako stanowiącego wynagrodzenie dla pracownika za tzw. oddelegowanie za granicę z zabezpieczeniem społecznym.
 15. (IP-8939) Rozbudowa funkcjonalności wysyłki danych do instytucji PPK o parametry umożliwiające sterowanie przesyłaniem informacji o dowodzie tożsamości pracownika.
 16. (IP-8938) Umieszczenie na deklaracjach PIT pola zawierającego stanowisko służbowe płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.
 17. (IP-8936) Nowe składniki płacowe, służące do rozliczenia przychodu ze składek PPK, wypłaconych po rozwiązaniu umowy z pracownikiem.
 18. (IP-8930) Rozbudowa raportu składek PPK o pola kwotowe, podsumowujące kolumny oraz grupy wierszy.
 19. (IP-8840) Obsługa przesunięcia o jeden miesiąc zaliczki na podatek dochodowy od składek opłacanych przez pracodawcę na PPK. Wprowadzenie nowych składników płacowych, będących przychodem opodatkowanym, których wartość stanowią składki pracodawcy na PPK z poprzedniego miesiąca.
 20. (IP-8830) Poprawa naliczania potrąceń komorniczych na dodatkowej liście płac w przypadku wystąpienia składnika płacowego bezpośrednio odejmowanego od netto do wypłaty, który to składnik został naliczony na głównej liście płac.
 21. (IP-8823) Poprawa naliczania listy płac w przypadku, gdy pracownik zrezygnował z PPK już po naliczeniu listy i konieczne było jej wystornowanie oraz ponowne naliczenie.
 22. (IP-8818) Poprawa redukcji o zaległe nieobecności niepłatne w przypadku wielu list płacowych w miesiącu.
 23. (IP-8817) Możliwość wyboru źródła stanowiska kosztowego i nośnika kosztów spośród przypisanych do struktury organizacyjnej lub do pracownika dla dekretu księgowego.
 24. (IP-8785) Rozbudowa funkcjonalności generowania raportu uczestnictwa w PPK o możliwość wyboru dowolnego okresu raportowania.
 25. (IP-8767) Poprawa algorytmu obliczającego wartość składki zdrowotnej na liście płac dla pracownika z ulgą dla młodych po wykonaniu korekty ręcznej innego składnika.
 26. (IP-8760) Poprawa wyliczania liczby zaplanowanych godzin pracy na potrzeby obliczenia zaległego wynagrodzenia za pracę nocną i nadgodziny.
 27. (IP-8759) Wprowadzenie nowego typu ulgi podatkowej – Rezygnacja z ulgi dla młodych w celu obsłużenia przypadku, gdy pracownik rezygnuje z ulgi (domyślnie system nalicza pełną ulgę dla młodych do ukończenia 26 roku życia).
 28. (IP-8747) Możliwość przypisania domyślnego wierzyciela do konta dla dekretu księgowego.
 29. (IP-8745) Możliwość zgłoszenia rezygnacji z PPK w tym samym miesiącu, w którym pracownik został już zgłoszony jako członek PPK.
 30. (IP-8740) Dodanie informacji o symbolu państwa do obywatelstwa. Uwzględnienie obywatelstwa pracowników na ekranie raportu uczestnictwa w PPK.
 31. (IP-8724) Rozbudowa bilansu otwarcia oraz historii zatrudnienia o pola wykorzystanego w danym roku przychodu nieopodatkowanego, związanego z ulgą dla młodych.
 32. (IP-8721) Rozbudowa funkcjonalności wysyłki danych do instytucji PPK o parametry umożliwiające sterowanie przesyłaniem danych kontaktowych pracownika.
 33. (IP-8709) Wykazywanie składek PPK płaconych przez pracodawcę w raporcie ZUS RCA.
 34. (IP-8705) Poprawienie prezentacji nazwy listy płac w komunikacie, potwierdzającym pomyślne zakończenie operacji stornowania pracowników do nowej listy.
 35. (IP-8701) Dodanie nowego raportu PPK, analizującego wiek i staż pracowników, na podstawie których zaprezentowane zostaną daty obowiązkowego zgłoszenia lub wznowienia uczestnictwa w PPK. Raport wykazuje także pracowników w kontekście ich statusu wobec PPK: podleganie, zgłoszenie dobrowolne i ustawowe, rezygnacja; ponadto umożliwia wygenerowanie pliku zgłoszeniowego.
 36. (IP-8690) Modyfikacja sposobu naliczania i raportowania składek PPK – odbywa się teraz według daty wypłaty.
 37. (IP-8687) Modyfikacja mechanizmu pobierania ulgi podatkowej oraz kosztów uzyskania przychodu według daty wypłaty listy płac, a nie okresu listy płac.
 38. (IP-8683) Dodanie informacji o łącznej liczbie pracowników, uwzględnionych w raporcie Uczestnictwo w PPK.
 39. (IP-8681) Uwzględnienie wartości zasiłków i świadczeń ZUS w kluczu podziałowym dekretu księgowego.
 40. (IP-8672) Poprawa algorytmu rozliczającego zaległe choroby po wykonaniu korekty ręcznej składnika redukcji o zaległe choroby i ponownym przeliczeniu listy płac z zachowaniem korekt.
 41. (IP-8668) Poprawa limitowania podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracownika z pracą twórczą, w przypadku wykonania korekty ręcznej na składniku płacowym, niestanowiącym podstawy pracy twórczej.
 42. (IP-8667) Dodatkowa weryfikacja miesięcy, w których nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne, w algorytmie wyznaczania podstawy dopłaty urlopowej według daty wypłaty.
 43. (IP-8662) Poprawa naliczania podstawy zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia z uwzględnieniem dodatku za pracę w nocy.
 44. (IP-8658) Uwzględnienie ulgi dla młodych podczas obliczania kwoty wolnej od potrąceń.
 45. (IP-8657) Możliwość konfiguracji szablonu nazwy dla plików paska płacowego według własnych preferencji, np. oznakowanie paska płacowego kodem pracownika.
 46. (IP-8638) Poprawa prezentacji stawek procentowych na ekranie eksportu listy płac – wyłączenie zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.
 47. (IP-8630) Modyfikacja sposobu określania, w którym momencie przychód młodego pracownika przestaje być zwolniony z podatku – decyduje data wypłaty wynagrodzenia po osiągnięciu 26 roku życia.
 48. (IP-8615) Pomijanie zleceniobiorców w mechanizmie wyrównywania podstawy zasiłku chorobowego.
 49. (IP-8608) Dodatkowe komunikaty dla użytkownika, gdy aktualny proces wprowadzania pracownika zostanie przerwany z powodu braku praw.
 50. (IP-8605) Ustawienie priorytetu ubruttowienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku ubruttowienia większej liczby składników z różnym wpływem na podatek i składki ZUS.
 51. (IP-8592) Dodanie komunikatu informującego o nieprawidłowej konfiguracji składnika ubruttowionego.
 52. (IP-8580) Zabezpieczenie mechanizmu potrąceń na wypadek ujemnego netto, wynikającego ze świadczenia niepieniężnego rozliczanego na dodatkowej liście płac.
 53. (IP-8562) Nowe zabezpieczenie przed podwójnym uruchomieniem naliczania tej samej listy płac.
 54. (IP-8522) Wykazanie okresów pracy nauczycielskiej na ekranie deklaracji ZUS RPA.
 55. (IP-8184) Obniżenie redukcji wynagrodzenia za czas choroby o jeden dzień, w przypadku rozliczania 31 dni zasiłku chorobowego, gdy część zasiłku pochodzi z poprzedniego miesiąca – zabezpieczenie przed ujemnym wynagrodzeniem powstałym przez zbyt dużą redukcję o czas choroby.
 56. (IP-8135) Uporządkowanie i poprawa estetyki interfejsu w oknie dodatkowych danych dla PIT 4R i PIT 8AR.
 57. (IP-8127) Możliwość naliczania stawki nadgodzin według normatywnego czasu pracy dla pracowników, których liczba zaplanowanych godzin pracy różni się od normy miesięcznej.
 58. (IP-8099) Modyfikacja zmiennej @WynagrodzenieZasadnicze@ w sposób umożliwiający wykorzystanie jej w składniku miesięcznym oraz okresowym, zgodnie z okresami obowiązywania umowy o pracę.
 59. (IP-7728) Uwzględnienie zmiany płacy minimalnej podczas waloryzacji podstawy świadczenia rehabilitacyjnego według współczynnika waloryzacji z poprzedniego roku.
 60. (IP-7625) Modyfikacja algorytmu wyznaczania podstawy dopłaty urlopowej z miesiąca rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, gdy został wprowadzony w kilku częściach, a przerwa przypada na weekend kończący miesiąc.
 61. (IP-7528) Nowe powiadomienia o braku danych potrzebnych do wygenerowania dokumentów PIT.
 62. (IP-7518) Poprawa pobierania odpowiedniego współczynnika ekwiwalentu urlopowego w przypadku wypłaty z miesięcznym opóźnieniem na przełomie roku.
 63. (IP-7512) Możliwość wygenerowania danych i pliku KEDU, w celu przesłania do Płatnika ZUS IWA (informacje potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe).
 64. (IP-7473) Możliwość wyboru trybu przeliczania dni faktycznie przepracowanych i do przepracowania według planu pracy lub czasu normatywnego przy generowaniu raportu ZUS Z-3.
 65. (IP-7096) Możliwość filtrowania pracowników znajdujących się na naliczonej liście płac według wybranych kryteriów. Należą do nich: rozliczona choroba, urlopy, nadgodziny, praca nocna, a także prezentacja aktywnych i byłych pracowników w oparciu o analizę aktywnych umów w miesiącu naliczenia listy płac.
 66. (IP-6595) Wykazanie opisu dodatkowego składnika jako nazwy przychodu w części F na deklaracji PIT-11.
 67. (IP-520) Możliwość ręcznego oznakowania absencji jako rozliczonej ze wskazaniem powiązanego składnika z konkretnej listy płac.

Moduł czasu pracy

 1. (IP-8831) Rozbudowa mechanizmu generowania chorób oraz importu e-ZLA o weryfikację przypisanego do pracownika okresu ubezpieczenia chorobowego.
 2. (IP-8750) Prezentacja w raporcie macierzy absencji informacji o wszystkich nieobecnościach pracownika, jakie w danym dniu wystąpiły, zamiast danych dotyczących tylko ostatniej z nich.
 3. (IP-8720) Dodanie raportu kolizji absencji informującego o pokrywających się okresach absencji pochodzących z rożnych źródeł.
 4. (IP-8706) Odejmowanie nadmiarowej godziny podczas liczenia czasu przepracowanego zgodnie z planem w dzień zamiany czasu z letniego na zimowy.
 5. (IP-8688) Poprawa generowanego typu choroby dla pracowników na umowie cywilnoprawnej.
 6. (IP-8685) Poprawa raportowania urlopu opiekuńczego wprowadzonego godzinowo w ostatni dzień roboczy miesiąca.
 7. (IP-8666) Odświeżanie wartości wykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracownika po ponownym imporcie, aktualizującym indywidualny plan pracy.
 8. (IP-8577) Poprawa generowania raportu absencji dla typu choroby: Opieka nad chorym dzieckiem.
 9. (IP-7464) Nowy komunikat, ostrzegający przed edycją indywidualnych planów pracy, dla których istnieje zatwierdzona realizacja czasu pracy.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-9019) Optymalizacja i poprawa wydruku PIT-8AR.
 2. (IP-8897) Nowe wzory: PIT-4Rv9, PIT-8ARv8, PIT-8Cv10.
 3. (IP-8858) Oprogramowanie zmian i pełna obsługa nowego wzoru deklaracji PIT-11 za rok 2019.
 4. (IP-8857) Obsługa przypadku, w którym pracownik rozpoczął chorobę bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia i prawidłowe wykazanie miesięcy na ZUS Z-3.
 5. (IP-8707) Prezentacja na świadectwie pracy liczby godzin urlopu opiekuńczego, wykorzystanego w godzinach.
 6. (IP-8703) Nowa szata graficzna, ustandaryzowanie pod względem estetyki oraz przystosowanie do zmian prawnych wzorów dokumentów dostarczanych wraz z systemem iPersonel.
 7. (IP-8979) Dodatkowe wersje szablonu wydruku karty przychodów zawierające rozbicie wartości ze względu na ulgę dla młodych oraz typ umowy.
 8. (IP-8354) Dodatkowe ustawienie „Pomiń nierozliczone choroby” w oknie deklaracji ZUS Z-3.
 9. (IP-8574) Dostosowanie wzoru dokumentu ZUS Z3 do najnowszych zmian wprowadzonych przez ZUS.

Wysyłka mailowa dokumentów

 1. (IP-8396) Możliwość ustawienia obligatoryjnego podpisu elektronicznego dokumentów przesyłanych przez email.
 2. (IP-6752) Nowa funkcjonalność, polegająca na możliwości zdefiniowania różnych szablonów wiadomości email, generowanych z systemu do pracowników oraz wyboru zastosowanego wzoru przy wysyłce różnych typów dokumentów.

Przelewy

 1. (IP-8597) Poprawienie filtrowania wynagrodzenia chorobowego, płatnego przez pracodawcę dla opcji obniżania o zasiłki płatne przez pracodawcę przelewów do ZUS.

Inne zmiany

 1. (IP-9221) Poprawienie błędu wizualnej prezentacji pierwszego wybranego elementu w rozwijanych polach wyboru – element nie zawsze był prawidłowo zaznaczony.
 2. (IP-8708) Dedykowany komunikat informujący użytkowników systemu iPersonel, wykorzystujących aplikację zainstalowaną lokalnie na pulpicie, o odnowieniu certyfikatu bezpieczeństwa i konieczności manualnej reinstalacji skrótu.
 3. (IP-8689) Aktualizacja certyfikatów bezpieczeństwa na rok 2020.
 4. (IP-8661) Poprawka działania ekranu ponownego logowania po bezczynności w systemie.
 5. (IP-8645) Zabezpieczenie mechanizmów eksportu do Excela na wypadek przekazywania formuł zaszytych w danych systemu.
 6. (IP-8641) Aktualizacja zasad bezpieczeństwa dla przeglądarek.
 7. (IP-8629) Nowa metoda integracji z systemami zewnętrznymi, pozwalająca na pobranie danych aktywnych projektów, informacji o zatrudnieniu i zwolnieniu pracownika.
 8. (IP-8178) Możliwość importu dokumentów wraz z załącznikiem i aktami osobowymi z poziomu warstwy integracji.

Optymalizacja techniczna

 1. (IP-7619) Usprawnienie mechanizmów pobierania z systemu plików o dużych rozmiarach.
 2. (IP-8545) Optymalizacja pobierania danych płacowych według okresu naliczania listy płac.
 3. (IP-8692) Optymalizacja zapisu dużych dekretów księgowych.
 4. (IP-7531) Optymalizacja i przebudowa mechanizmów wydruku dokumentów tak, aby wiele z nich mogło być drukowanych równolegle.
 5. (IP-8640) Optymalizacja działania raportu zestawienia okresów absencji.
 6. (IP-8942) Poprawa i optymalizacja procesu naliczania list płac podczas procesu zbiorczego przeliczania.
 7. (IP-9104) Optymalizacja procesu generowania raportu ZUS RPA.

Zmiany legislacyjne od początku 2020r.

 1. (IP-7471) Nowy sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Podział podstawy podatku na dwie, liczone według różnych stawek, części.
 2. (IP-8655) Wprowadzenie nowych kwot ustawowych na rok 2020: minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa.
 3. (IP-8459) Rozbudowa mechanizmu naliczania ulgi dla młodych: domyślne naliczanie od stycznia 2020 r., algorytm obliczający składki ZUS od przychodu nieopodatkowanego, obsługa rocznego limitu przychodu nieopodatkowanego.
 4. (IP-8595) Wprowadzenie nowej skali podatkowej wraz z kwotami ulgi podatkowej i kosztami uzyskania przychodu, obowiązującymi od 1 października 2019 r.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem