Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Świadectwo pracy 2021 – treść, terminy wydania i sprostowanie

Świadectwo pracy 2021 – treść, terminy wydania i sprostowanie

Świadectwo pracy to dokument, potwierdzający zatrudnienie. Od 7 września 2019 r. zmieniły się w tym zakresie wymagania, a także prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Bez wątpienia na zmianach skorzystały osoby zatrudnione. Nowelizacja Kodeksu pracy spowodowała, że konieczny był nowy wzór dokumentu. Co zawiera aktualne świadectwo pracy w 2021 roku?

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę. Potwierdza stosunek pracy z danym pracownikiem, uwzględniając warunki, jak i przebieg jego zatrudnienia. Stanowi cenne źródło informacji, ponieważ dzięki temu kolejny pracodawca ustala uprawnienia i świadczenia przysługujące nowozatrudnionej osobie, np. wymiar urlopu wypoczynkowego.

Świadectwo pracy – termin wydania

Pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy, a konkretnie w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie zawartej umowy.
Jeżeli pracodawca zamierza nawiązać kolejny stosunek pracy z tym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy – świadectwo pracy wydaje wyłącznie na wniosek pracownika.

Osoba zatrudniona może go złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Jeśli wydanie świadectwa pracy jest niemożliwe w tym terminie, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu przesyła je za pośrednictwem poczty lub w inny sposób. Może być ono przekazane osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być dostarczone do podmiotu zatrudniającego w tradycyjnej formie lub elektronicznie.  

A co w przypadku, gdy pracodawca nie wyda świadectwa w terminie? Wówczas pracownik uzyskuje prawo do wystąpienia do sądu pracy w celu zobowiązania podmiotu zatrudniającego do jego wydania. To uprawnienie obowiązuje od 7 września 2019 roku. Od tego dnia pracownik ma także więcej czasu na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Wcześniej miał na to 7 dni. Oczywiście informowaliśmy o tym w artykule:

Sprostowanie świadectwa pracy – zmiany prawne 2019 r.

Treść świadectwa pracy

Obligatoryjne informacje na świadectwie pracy:

  1. Dane osobowe pracownika.
  2. Okres zatrudnienia i wykonywania poszczególnych funkcji.
  3. Rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska czy pełnione funkcje.
  4. Wymiar czasu pracy.
  5. Tryb ustania stosunku pracy – należy wskazać tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub okoliczności i podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy.
  6. Liczbę dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, a także urlopu bezpłatnego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego itp.
  7. Informacje niezbędne do ustalenia uprawnień i świadczeń u kolejnego pracodawcy, np. okresy przebywania na zwolnieniu lekarskim (otrzymywanie wynagrodzenia chorobowego).
  8. Okresy nieskładkowe, przypadające w trakcie zatrudnienia – uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, np. okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego.
  9. Informacje o zajęciu wynagrodzenia w trybie sprawy egzekucyjnej – dane komornika, numer sprawy, wysokość potrąconych kwot.

Na świadectwie pracy można zamieścić także informacje uzupełniające – na wniosek pracownika. Mogą one dotyczyć:

  • wysokości i składników wynagrodzenia;
  • zdobytych kwalifikacji;
  • prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywrócenie pracownika do pracy lub wypłacenie odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

Z pewnością zamieszczenie dodatkowych informacji może mieć istotny wpływ na negocjowanie warunków umowy z nowym pracodawcą. Mogą być one atutem, jednak nie zawsze muszą. W związku z tym zawierane są tylko na prośbę pracownika.

Jakich informacji nie zamieszczamy na świadectwie pracy?

Można powiedzieć, że świadectwo pracy jest pewnego rodzaju bazą wiedzy o pracowniku. Jednak nie wszystkie wzmianki o przebiegu zatrudnienia powinny się tam znaleźć. Pracodawca nie przedstawia na świadectwie pracy takich informacji i faktów, jak:

  • zaległy urlop wypoczynkowy;
  • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego;
  • niewykorzystanie dni wolnych na poszukiwanie nowego zatrudnienia;
  • powód rozwiązania stosunku pracy;
  • ocena pracownika w informacjach uzupełniających.

Sprostowanie świadectwa pracy

Jeśli świadectwo nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, posiada błędy lub pracownik nie zgadza się z jego treścią – może wystąpić do swojego pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie dokumentu. Ma do tego prawo przez 14 dni – licząc od dnia jego otrzymania. Jeżeli pracodawca odmówi – pracownik ma kolejne 14 dni na zgłoszenie sprawy do sądu pracy – licząc od dnia zawiadomienia.

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Pracownikowi, który nie otrzymał świadectwa pracy w terminie lub otrzymał ten dokument z błędami, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Co ważne, to pracownik musi udowodnić, że brak świadectwa pracy uniemożliwiał mu podjęcie nowego zatrudnienia.

Niewydanie świadectwa pracy stanowi naruszenie praw pracownika. W związku z tym pracodawcy, który nie wywiąże się z tego obowiązku, grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Świadectwo pracy a śmierć pracownika

W przypadku śmierci pracownika pracodawca włącza świadectwo pracy do akt osobowych zmarłego. Z wnioskiem o wydanie dokumentu może wystąpić członek rodziny lub spadkobierca tej osoby.

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój pomocnik w dziedzinie kadr i płac. Dzisiaj przedstawię Ci kolejne hasło z naszego Słownika użytkownika iPersonel, a jest nim słowo: aktualny.

Bez wątpienia to, co nowe, świeże i na czasie – jest z reguły najbardziej pożądane. Tak, jak dla prawdziwych smakoszy najlepsza jest świeżo palona kawa lub poranne, chrupiące pieczywo, tak istnym crème de la crème pracowników działów kadrowo-płacowych są aktualne wzory dokumentów. Smakosze mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ zjedzenie starszego pieczywa nie jest uregulowane prawnie i nie grożą za to żadne sankcje. Jeśli jednak pracownicy kadr i płac chcą również poczuć ten smak beztroski – powinni pracować z systemem, który dostarczy im otuchy i zawsze aktualne wzory dokumentów kadrowo-płacowych.

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.