Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Ulga dla młodych – objaśnienia podatkowe

Ulga dla młodych – objaśnienia podatkowe

Ulga dla młodych to zwolnienie z PIT przychodów podatnika do dwudziestego szóstego roku życia. 14 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe, dotyczące nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tej ulgi podatkowej – wraz z wyjaśnieniami i przykładami.

Istota ulgi dla młodych

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów osób do dwudziestego szóstego roku życia. Zerowy podatek dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. O zastosowaniu ulgi decydują 4 warunki, które należy spełnić łącznie:

  • wiek,
  • rodzaj przychodów,
  • limit ulgi,
  • moment uzyskania przychodów.

Bez obaw, omówimy każdy z nich.

Wiek podatnika

Po pierwsze, z ulgi mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy nie ukończyli dwudziestego szóstego roku życia. Ten warunek jest wymagany na moment uzyskania przychodu. W zakresie ustalania wieku stosuje się ogólne przepisy prawa podatkowego. Według nich terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeśli nie ma tego dnia w ostatnim roku – należy brać pod uwagę dzień, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Dość zawiłe i skomplikowane. Innymi słowy, prawo do ulgi przysługuje włącznie z dniem dwudziestych szóstych urodzin. No dobra, mogliśmy tak od razu. 😉

Przykład 1
Podatnik urodził się 20 sierpnia 1995 r. W rezultacie, prawo do ulgi posiada do 20 sierpnia 2021 r. – a więc włącznie z dniem urodzin.

Jeśli urodziny przypadają w sobotę lub święto – nie przesuwa się terminu na dzień po dniach wolnych od pracy. Wynika to z tego, że ukończenie dwudziestego szóstego roku życia nie wymaga od podatnika podjęcia żadnej aktywności.

Przychody uzyskane po dniu ukończenia dwudziestych szóstych urodzin nie podlegają już uldze. Nawet jeśli dotyczyły one wykonywanej pracy i umowy zawartej przed tym dniem.

Przykład 2
Podatnik zawarł umowę zlecenie w wieku dwudziestu pięciu lat. Wynagrodzenie otrzymał w miesiącu, w którym ukończył dwudziesty szósty rok życia, jednak trzy dni po swoich urodzinach. Oznacza to, że nie kwalifikuje się do zastosowania ulgi, ponieważ na dzień uzyskania przychodu nie spełniał warunku wieku, o którym wspominaliśmy wcześniej.

Rodzaj przychodów: źródło

Po drugie, ulga dla młodych dotyczy przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia.

Do pierwszej grupy zaliczamy wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, świadczenia w naturze lub ich ekwiwalenty. Przykłady: wynagrodzenie podstawowe, wypłata za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, a także wartość innych częściowo odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń. Nie ma znaczenia źródło ich finansowania, jak i fakt, czy ustalono z góry ich wysokość.

Z kolei za przychody z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, uważa się te, uzyskiwane wyłącznie od:

  • osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej, a także jednostki bez osobowości prawnej;
  • właściciela nieruchomości / zarządcy / administratora – jeśli podatnik wykonuje obowiązki dla potrzeb związanych z tą nieruchomością;
  • przedsiębiorstwa w spadku.

Wyjątkiem są przychody uzyskane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Przychodami w rozumieniu ustawy PIT nie są przychody z umów o dzieło, pozarolniczej działalności gospodarczej, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, praktyk absolwenckich, stypendiów czy staży uczniowskich. Innymi słowy, zerowy podatek dla młodych nie obejmuje tych przychodów.

Przykład 3
Podatnik w wieku dwudziestu dwu lat uległ wypadkowi i w związku z tym przez 8 tygodni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Najpierw otrzymał prawo do wynagrodzenia chorobowego, później do zasiłku chorobowego.
Ulgą dla młodych objęte jest tylko wynagrodzenie chorobowe, ponieważ mieści się ono w katalogu przychodów ze stosunku pracy. Zasiłek chorobowy stanowi przychód z innych źródeł, dlatego nie stosuje się do niego ulgi.

Co ważne, należności, których nie uwzględnia zerowy podatek dla młodych, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości przychodów podlegających uldze. To istotne, ponieważ zwolnienie podatkowe ma swoje limity. Ulgą mogą być objęte przychody, które w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 85 528 zł.

Przykład 4
Podatnik w wieku dwudziestu pięciu lat osiągnął przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 90 000 zł w danym roku. Otrzymał także przychody z umowy o pracę w wysokości 10 000 zł.
Pomimo tego, iż łącznie daje to wyższą kwotę niż limit roczny 85 528 zł, ulgę dla młodych stosuje się do części przychodów uzyskanych z umowy o pracę, czyli 10 000 zł. W tym przypadku nie jest istotne otrzymanie dochodów z innego źródła.

Rzecz jasna, od każdej reguły są wyjątki. Nie inaczej jest w przypadku stosunków pracy i stosunków pokrewnych. Przy obliczaniu kwoty przychodów objętych zwolnieniem, nie uwzględnia się przychodów, które:

  • podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. odprawy za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, zawartej z państwową lub komunalną spółką);
  • korzystają ze zwolnienia od podatku (np. należności za czas podróży służbowej);
  • są zwolnione od poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej.

Przykład 5
Podatnik (dwadzieścia cztery lata) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7 100 zł, co daje 85 200 zł w skali całego roku. Dodatkowo, za podróż służbową otrzymał 5 000 zł.

Uzyskany przychód w całości korzysta z ulgi dla młodych, pomimo tego, iż łączny przychód (85 200 zł + 5 000 zł) przekroczył ustalony roczny limit (85 528 zł). Dzieje się tak, ponieważ przy obliczaniu kwoty objętej ulgą nie bierzemy pod uwagę przychodów, które zostały zwolnione od podatków na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

Rodzaj przychodów: miejsce położenia źródła wpływów

Ulgę podatkową dla osób poniżej dwudziestego szóstego roku życia stosuje się do wyżej wskazanych przychodów, niezależnie od miejsca położenia ich źródła. Oznacza to, że dotyczy to należności otrzymanych zarówno w kraju, jak i poza granicami.

Przy obliczaniu kwoty przychodów objętych zerowym podatkiem nie uwzględnia się przychodów uzyskanych poza terytorium RP, które zwolniono od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Przykład 6
Podatnik (dwadzieścia cztery lata) w ramach umowy o pracę z polskim pracodawcą otrzymał wynagrodzenie w wysokości 90 000 zł. W tym samym roku wyjechał do Niemiec i na podstawie pracy najemnej z niemieckim pracodawcą uzyskał przychód w wysokości 80 000 zł. Obliczając kwotę podlegającą uldze dla młodych, nie uwzględnia się wynagrodzenia, które pracownik otrzymał za granicą. W ten sposób unika się podwójnego opodatkowania, zgodnie z umową zawartą między Polską a Niemcami. Na jej podstawie należności uzyskane w Niemczech nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Tym samym zerowy podatek obejmuje tylko przychody od polskiego pracodawcy. Rzecz jasna do wysokości rocznego limitu.

Przykład 7
Podatnik (dwadzieścia trzy lata) podjął pracę w USA i na podstawie umowy o pracę z amerykańskim pracodawcą otrzymał przychód w wysokości 150 000 zł. Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających pod zwolnienie podatkowe dla młodych, uwzględniamy przychody uzyskane na terenie USA. Robimy tak, ponieważ umowa pomiędzy USA a Polską przewiduje rozliczenie amerykańskich dochodów na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia. Oczywiście, zwolnienie przysługuje do rocznego limitu w wysokości 85 528 zł.

Zasady opodatkowania

Zgodnie z ustawą PIT przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie PIT.

Ulga dla młodych nie obejmuje przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia:

  • uzyskane w Polsce przez osobę, która podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, opodatkowane 20 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
  • poniżej 200 zł, opodatkowane 17 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Przykład 8
Podatnik (dwadzieścia pięć lat) zawarł umowę o pracę ze spółką, w której Skarb Państwa ma większość głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem umowy są czynności związane z zarządzaniem. Pracownik otrzymał odprawę w wysokości 40 000 zł za rozwiązanie umowy przed końcem terminu, na który ją zawarto. W tej sytuacji odprawa nie jest objęta zerowym podatkiem dla młodych, ponieważ tego typu odprawy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Limit przychodów

Roczny limit przychodów ulgi dla młodych – od dnia 1 stycznia 2020 roku – wynosi 85 528 zł.

To kwota indywidualna na podatnika. W związku z tym, w przypadku małżeństw, limit w tej wysokości przysługuje odrębnie każdemu z partnerów – niezależnie od tego, czy rozliczają się indywidualnie czy wspólnie. Jednak niewykorzystana część limitu nie przechodzi na drugiego małżonka ani na kolejne lata.   

Przykład 9
Podatnik jest w związku małżeńskim. Oboje wykonują pracę na podstawie umowy o pracę. W 2020 r. zarobili łącznie 160 000 zł (mężczyzna 60 000 zł, a kobieta 100 000 zł). Oboje spełniają warunki do ulgi dla młodych.

W tym przypadku zerowym podatkiem zostaje objęta kwota 145 528 zł (60 000 zł + 85 528 zł). Uwzględniamy całość przychodów małżonka, a małżonki tylko do limitu rocznego 85 528 zł.

Ulga dla młodych a odliczenie kosztów uzyskania przychodów

Co ważne, zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów (ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia).

Zerowy podatek dla młodych spowodował ograniczenie możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów do wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu. W przypadku stosowania ulgi koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Przykład 10
Podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę w miejscowości, w której mieszka. Z ulgi dla młodych może korzystać do maja. W związku z ukończeniem dwudziestu sześciu lat, od czerwca jego przychody podlegają opodatkowaniu. Podatnikowi przysługują zryczałtowane, kwotowe koszty uzyskania przychodów za cały rok. Jednak ich wysokość nie może przekroczyć limitów określonych w ustawie PIT oraz kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu.

Przykład 11
Podatnik (dwadzieścia cztery lata) był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w tej samej miejscowości, w której mieszka. Uzyskał przychód roczny w 2020 roku w wysokości 86 000 zł. Kwotę 85 528 zł objęto ulgą dla młodych. Wówczas podatnikowi przysługują zryczałtowane koszty kwotowe za 12 miesięcy. Jednak w zeznaniu podatkowym może odliczyć jedynie 472 zł, co stanowi kwotę podlegającą opodatkowaniu (86 000 zł – 85 528 zł).

Ulga dla młodych a odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

Składki zapłacone ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych nie podlegają odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno obliczenia zaliczek na podatek, jak i rozliczenia rocznego.

Ministerstwo wyjaśnia: Jeżeli podatnik nie zna kwoty składek pobranych przez płatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych, a wyłącznie dysponuje ogólną kwotą zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, odliczeniu podlega tylko część z ogółu zapłaconych składek, która odpowiada udziałowi przychodów podlegających opodatkowaniu w sumie przychodów objętych ulgą dla młodych oraz przychodów podlegających opodatkowaniu.

Przykład 13
Podatnik w 2020 r. skończył dwadzieścia sześć lat. Do dnia tych urodzin uzyskał przychód z umowy o pracę w wysokości 35 000 zł. Po ukończeniu dwudziestego szóstego roku życia otrzymał przychody w wysokości 50 000 zł. Łączne jego przychody w tym roku to 85 000 zł.

W rozliczeniu rocznym odliczeniu nie podlegają składki zapłacone ze środków podatnika od przychodów objętych zerowych podatkiem dla młodych. Jak podaje Ministerstwo: O ile zatem pracodawca nie wyodrębnił w informacji PIT-11 kwoty tych składek, podatnik z ogólnej kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiednio z ogólnej kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, odlicza 58,82%, czyli tyle ile w jego przypadku wynosi udział procentowy przychodów podlegających opodatkowaniu w sumie tych przychodów i przychodów objętych ulgą dla młodych (50 000 zł ÷85 000 zł).

Ulga dla młodych a ulga na dzieci

Jeśli podatnik w danym roku podatkowym uzyskał przychody podlegające pod ulgę dla młodych, to ma prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi dla dzieci – do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów korzystających ze zwolnienia. Dotyczy to także sytuacji, w której nie płacił podatku dochodowego, bo nie uzyskał innych należności, które podlegałyby opodatkowaniu według skali podatkowej.

Przykład 14
Podatnik objęty ulgą dla młodych samotnie wychowuje dwoje małoletnich dzieci, pracując na umowie o pracę. Opłacił składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 10 000 zł. Wówczas w zeznaniu podatkowym podatnik może wykazać ulgę na dzieci w wysokości 2 224,08 zł (2x  1 112,04 zł) i otrzymać zwrot właśnie w tej wysokości. Kwota ta nie przekracza kwoty opłaconych składek, w związku z tym można zastosować mechanizm dodatkowego zwrotu.

Ulga dla młodych a obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Jeśli podatnik spełnia wszystkie wymagania, to płatnik podatku dochodowego stosuje ulgę dla młodych. Wówczas przychody nie są wliczane do podstawy obliczenia zaliczki na podatek. Oczywiście podatnik może zrezygnować z ulgi. W tym celu składa pracodawcy wniosek. W następstwie podmiot zatrudniający zaczyna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy najpóźniej w następnym miesiącu od otrzymania takiego dokumentu. Wniosek co roku należy ponawiać.  

Przykład 15
W 2020 roku podatnik (dwadzieścia trzy lata) pracował na podstawie umowy o pracę, a także dorabiał sobie na podstawie umowy zlecenie u innego pracodawcy. Jeśli obawia się ewentualnej dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym, może złożyć wniosek do jednego z pracodawców o zrezygnowanie z ulgi dla młodych i pobór zaliczki.

Co ważne, Ministerstwo wskazuje, że gdy płatnik nie wlicza przychodów objętych ulgą dla młodych do podstawy obliczenia zaliczki na podatek, to nie uwzględnia ich również w dochodach podatnika uzyskanych od początku roku.

Przykład 16
Podatnik (dwadzieścia cztery lata) zarabia miesięcznie 10 000 zł. We wrześniu jego przychody przekroczyły 85 528 zł. Ulgą dla młodych objęte jest 85 528 zł z całości. W związku z tym za wrzesień płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 17 % (a nie 32 %), ponieważ dochód, który podlega opodatkowaniu, nie przekroczył od początku roku 85 528 zł (90 000 zł – 85 528 zł = 4 472 zł).

Płatnik wskazuje w imiennej informacji PIT-11 na wysokość przychodów uzyskanych przez podatnika. Dzieli je na przychody podlegające opodatkowaniu i te zwolnione na podstawie ulgi dla młodych. Zamieszcza także informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, względem których zastosowano ulgę.

Zeznanie podatkowe

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego

Uzyskanie przychodów objętych ulgą nie rodzi jeszcze obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Dodatkowo muszą wystąpić inne okoliczności, np. podatnik:

  • otrzymał inne dochody, które podlegają opodatkowaniu (określone w art. 27 ustawy PIT);
  • ubiega się o zwrot nadpłaty;
  • ma obowiązek doliczyć do dochodu/podatku kwoty poprzednich odliczeń, do których stracił prawo.

W przypadku składania PIT-36 i PIT-37, podatnik wskazuje na przychody podlegające uldze dla młodych w rubryce ,,Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148”. To istotne, ponieważ te kwoty mają wpływ na pozostałe pozycje, m.in. związane z kosztami uzyskania przychodu, składkami na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne.

Ulga dla młodych – rozwiązania dotyczące 2019 roku

W 2019 r. ulga dla młodych obowiązywała od sierpnia, a więc przez 5 miesięcy.

W rezultacie limit zwolnienia w 2019 r. wynosił 35 636,67 zł – co stanowi 5/12 limitu rocznego (okres od sierpnia do grudnia). Ulgę stosowano wyłącznie na wniosek pracownika poprzez złożenie płatnikowi pisemnego oświadczenia, iż przychody mają być objęte ulgą podatkową dla młodych.

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój partner w kadrach i płacach. Bez wątpienia, za nami spora dawka teoretycznej i praktycznej wiedzy. Jednak to nie wszystko. Dla tych dociekliwych dołożę jeszcze wiedzę z zakresu obsługi ulgi podatkowej w oprogramowaniu kadrowo-płacowym:

Bez PIT dla młodych – 3 zmiany w systemie kadrowo-płacowym od 2020 roku

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Objaśnienia podatkowego z dnia 14 kwietnia 2020 r., dotyczące nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób.