Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2020 roku

Płaca minimalna od brutto do netto w 2020 roku

Płaca minimalna w 2020 roku 

Ile wynosi płaca minimalna po przeliczeniu od brutto do netto w 2020 roku? Innymi słowy, ile dostaniesz pieniędzy na rękę – czyli to, co wszystkich interesuje najbardziej – konkretne stawki.

Z pewnością wiesz, że od początku 2020 roku obowiązuje nowa, wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona na poziomie 2 600 zł brutto. Rozporządzenie podwyższyło także stawkę godzinową do 17 zł brutto. Zmiany dotyczą ponad 1,5 milionów Polaków, ponieważ tyle osób pobiera pensję na poziomie minimalnym.

Poniżej przedstawiliśmy przykłady listy płac dla minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku. W związku ze zmianami przepisów, jeden z przypadków uwzględnia ulgę podatkową wprowadzoną w ubiegłym roku, czyli zerowy podatek dla młodych.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2020 roku – przykłady

Bez wątpienia, kwota minimalnego wynagrodzenia w Polsce ma tendencję wzrostową. Stawki na przełomie ostatnich pięciu lat wynosiły:

 • w 2015 roku – 1 750 zł brutto;
 • w 2016 roku – 1 850 zł brutto;
 • w 2017 roku – 2 000 zł brutto;
 • w 2018 roku – 2 100 zł brutto;
 • w 2019 roku – 2 250 zł brutto;
 • w 2020 roku – 2 600 zł brutto.

Z pewnością, tegoroczna podwyżka w porównaniu do poprzednich lat jest wysoka. Prawdopodobnie na tym się nie skończy i stawka ta może wynieść nawet do 3 tysięcy brutto pod koniec 2020 roku, ponieważ rząd zapowiedział kolejne zmiany w wysokości pensji minimalnej.

Jednak zanim do tego dojdzie, powinniśmy skupić się na aktualnej stawce. Zatem…

Ile wynosi pensja minimalna po wyliczeniu od brutto do netto w 2020 roku?

Zacznijmy od przykładu listy płac pracownika, który:
– nie korzysta z zerowego podatku dla młodych (jest pracownikiem powyżej 26 roku życia);
– nie należy do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych;
– jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów;
– jest uprawniony do zastosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową.

Płaca minimalna od brutto do netto – 2020 r. – wariant pierwszy

Płaca minimalna po wyliczeniu od brutto do netto takiego pracownika wynosi 1 920, 62 zł.

Jednak to nie jest jedyny możliwy wariant. W związku z tym, przejdźmy do listy płac, uwzględniającej rozliczenie pracownika, który:
– otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę;
– korzysta z ulgi podatkowej – zerowego podatku dla młodych;
– nie jest uczestnikiem PPK.

Płaca minimalna od brutto do netto – 2020 – wariant 2 

Reasumując, płaca minimalna netto w 2020 roku dla pracownika, spełniającego powyższe wymogi wynosi 2 041, 62 zł.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2020 roku – zasady rozliczania

Składki na ubezpieczenie społeczne

Zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne są uregulowane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyróżnia się cztery obowiązkowe ubezpieczenia, które obowiązują od dnia nawiązania stosunku pracy:

 • emerytalne;
 • rentowe;
 • chorobowe;
 • wypadkowe.

Ile płaci pracodawca, a ile pracownik?

składki ZUS 2020 - wysokość i finansowanie
Wysokość i finansowanie składek

Bez wątpienia interesują Cię konkretne stawki, prawda? Wykaz kwot ustalonych w 2020 roku znajdziesz w naszym artykule:
Składki ZUS 2020 – nowe stawki, terminy i dokumenty rozliczeniowe.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągnięty przez pracownika w ramach nawiązanego stosunku pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, a także na umowę zlecenie, umowę świadczenia usług lub umowę o dzieło – należy zsumować ten przychód. Do tego należy także doliczyć wartość świadczenia w naturze (np. gdy firma wynajmuje pracownikowi mieszkanie) w postaci obliczonego ekwiwalentu pieniężnego.

W podstawie wymiaru składek NIE UWZGLĘDNIA SIĘ, m.in.:

 1. wynagrodzenia za czas choroby;
 2. nagród jubileuszowych, które przewiduje regulamin firmowy, nie częściej jednak niż co 5 lat;
 3. odpraw pieniężnych związanych z przejściem na emeryturę lub rentę;
 4. odpraw, odszkodowań i rekompensat, które są wypłacane w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy; nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę itp.;
 5. wartości świadczeń rzeczowych, które wynikają z przepisów BHP oraz ekwiwalentu za te świadczenia;
 6. wartości ubioru służbowego, którego noszenie należy do obowiązków pracowniczych;
 7. wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości 190 zł miesięcznie;
 8. diet i innych należności z tytułu podróży służbowej – do wysokości ustalonej przez odrębne przepisy;
 9. świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 10. zapomóg losowych otrzymanych w wyniku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby;
 11. składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku;
 12. wartości świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia ogólnego. Nie dotyczy wynagrodzenia otrzymanego za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia, które przysługują osobom podnoszącym swoje kompetencje w formach pozaszkolnych.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy. Gdy kwota ta zostanie przekroczona, składek nie odprowadza się do zakończenia roku kalendarzowego. W interesie ubezpieczonego jest pilnowanie tego limitu, ponieważ w odpowiednim momencie to na nim ciąży obowiązek zawiadomienia ZUS.

W 2020 roku kwota limitu rocznego składek emerytalno-rentowych wynosi 156 810, 00 zł (w 2019 roku wynosiła 142 950, 00 zł).

Co ważne, przy rocznej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe nie stosuje się tego limitu.

Podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne

Przy ustalaniu podstawy wymiaru stosuje się nieco inne zasady niż przy ustalaniu podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne:
– nie wyłącza się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą;
– nie ma rocznego limitu podstawy wymiaru składki emerytalno-rentowej;
– należy odjąć kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego (pracownika) tj. 13,71 % (w razie potrzeby, wróć do tabelki wyżej, która przedstawia wysokość i finansowanie składek z podziałem na pracodawcę – płatnika oraz pracownika – ubezpieczonego).

Koszty uzyskania przychodu

Podczas rozliczenia uwzględniliśmy ubiegłoroczne zmiany, a mianowicie podwyższone koszty uzyskania przychodu. Dla przypomnienia, koszty uzyskania przychodu to rekompensata za wydatki, które ponosi pracownik, na przykład w związku z dojazdem do pracy. Od 1 października 2019 r. koszty miesięczne dla jednoetatowca zostały ustalone na kwotę 250 zł. Wcześniej obowiązywała stawka na poziomie 111,25 zł. W związku z tym, przygotowaliśmy pełne zestawienie nowych stawek oraz ich porównanie z wcześniejszymi stawkami. Innymi słowy, znajdziesz je w poniższej tabelce.

Koszty uzyskania przychodów
Koszty uzyskania przychodu 2020

Oczywiście, koszty uzyskania przychodu można odliczyć tylko w tym miesiącu, w którym pracownik otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie za swoją pracę. Jeśli otrzymywał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, to należy wliczyć tę kwotę do jego przychodów. Z kolei nie wlicza się zasiłku chorobowego, ponieważ stanowi on przychód finansowany z innego źródła – funduszu chorobowego.

Rzecz jasna, o tej zmianie informowaliśmy Cię w październiku! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat, przejdź do naszego artykułu ,,Podwyższone koszty uzyskania przychodów i obniżenie stawki PIT. Ile zyskamy?

Skala podatkowa

Z pewnością wiesz, że od 1 października 2019 r. obowiązuje nowa skala podatkowa, która obniżyła wysokość podatku z 18 % do 17 %.

Nowa skala podatkowa
Skala podatkowa w 2020 roku

Co ważne, do 2019 roku, wyższą stawkę podatku 32 % stosowało się w następnym miesiącu po przekroczeniu progu skali podatkowej. Od 1 stycznia 2020 roku należy zastosować dwie stawki już w miesiącu przekroczenia limitu kwotowego, czyli 18 % dla części dochodu, która nie przekroczyła 85 528 zł oraz 32 % od nadwyżki ponad tę kwotę.

Kwota zmniejszająca podatek

W 2020 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi 43,76 zł. Pomniejszenie zaliczki na podatek o tę kwotę jest możliwe tylko wtedy, gdy pracownik złożył w firmie PIT-2 przed wypłatą swojego pierwszego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Pomniejszenia można dokonać, jeśli wynagrodzenie jest opodatkowane według stawki 18 % (choć i od tej zasady przewidziane są wyjątki).

Zaliczka na podatek dochodowy

Podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy, należy uwzględnić stawkę podatku dochodowego, a także odpowiednią kwotę zmniejszającą podatek (patrz tabela wyżej).

Prawdopodobnie wiesz, że zaliczkę na podatek dochodowy zaokrągla się do pełnych złotych – zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 50 groszy należy pominąć, a końcówki powyżej 50 groszy podwyższyć do pełnych kwot. Dotyczy to także podstawy opodatkowania.

Płaca minimalna w 2020 roku

Podsumowując, zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia wprowadziła szereg zmian. Istotnie, miała wpływ na inne stawki, które są jego pochodną, np. kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia czy kwotę dodatku za pracę w godzinach nocnych. Powyższe listy płac uwzględniły także takie zmiany, jak obniżona stawka PIT, podwyższone koszty uzyskania przychoduzerowy podatek dla młodych. Tak, z pewnością zeszłoroczne zmiany nie pozwalały nam się nudzić, dlatego – wręcz z dziecięcą niecierpliwością – czekamy na to, co przyniesie nam 2020 rok. 😉

Powyższy artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej ZUS.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem